Volba prezidenta 2018

volbyPS

 

Předseda Senátu parlamentu České republiky rozhodnutím o vyhlášení volby prezidenta republiky ze dne 23. srpna 2017 vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 12. a sobotu 13. ledna 2018.

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR konaných ve dnech I. kola 12. a 13. ledna 2018 (příp. II. kolo 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Může si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, je-li tento úřad příslušný jeho místu trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:

  • osobně – na Úřadě městské části Praha 20, Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
  • podáním – doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, a to ve dvou formách:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 28. prosince 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech volby prezidenta ČR ( v I. kole nebo v II. kole, či v obou kolech) v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o voličský průkaz:                       Žádost.pdf                                    Žádost.docx