Informace o momentální situaci na radnici v Horních Počernicích

  Současné vedení radnice dnes obdrželo předběžné vyjádření legislativního odboru Magistrátu hl. m. Prahy k otázce legálnosti jednání Zastupitelstva MČ Praha 20, konaného dne 23. 1. 2012 za přítomnosti pouze jedné části zastupitelů naší městské části. Tito zastupitelé nerespektovali rozhodnutí starostky, kterým bylo zasedání předem odvoláno, a v nepřítomnosti ostatních zastupitelů zvolili tzv. nové vedení radnice. Z vyjádření legislativního odboru MHMP vyplývá, že toto jednání části zastupitelů bylo v rozporu se zákonem a jeho závěry nemají právní platnost.

Citace z vyjádření (zvýrazňujeme závěr):

Zákon č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o Praze“), možnost zrušit již svolané zasedání zastupitelstva městské části neobsahuje.

Tuto možnost však lze dovodit z obecných právních principů. Podle těchto principů platí, že je-li určitý orgán oprávněn učinit daný právní úkon, je stejný orgán rovněž oprávněn tento právní úkon shodnou formou zrušit. Totožný názor zastává i Ministerstvo vnitra české republiky, které je uveřejnilo v metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků vydaném odborem dozoru a kontroly veřejné správy (str. 13, bod 11 metodického doporučení).

Z tohoto důvodu je „Oznámení o zrušení 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20, které se mělo konat  v pondělí 23. 1. 2012 od 17 hodin v Kulturním centru Domeček, Votuzská 322, Horní Počernice“ vydané pí starostkou městské části Praha 20 platným právním aktem. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 se proto dne 23. 1. 2012 nemohlo uskutečnit.

Shromáždění 14 členů zastupitelstva Městské části Praha 20, ke kterému došlo dne 23.1.2012 od 17 hodin, tedy nelze pokládat za zasedání zastupitelstva městské části Praha 20 a akty, které toto shromáždění přijalo, nejsou usneseními zastupitelstva městské části Praha 20. Jedná se o nulitní právní akty, které nemají žádné právní účinky. Z tohoto důvodu proces pozastavení těchto aktů podle § 110 ods. 1 zákona o Praze není opodstatněný.

Požadavky těch zastupitelů, kteří se na základě těchto nulitních právních aktů dostavili v den následující po zrušeném zasedání zastupitelstva k převzetí radnice, vyhrotily přirozeně politickou i emocionální situaci v naší obci. Stávající radnice nicméně pracuje v běžném režimu a v plném souladu s právem, všechny agendy jsou vyřizovány standardním způsobem, probíhají všechna plánovaná jednání a schůzky, chod úřadu není ničím oslaben. Vedení obce je připraveno vyřešit současnou politickou krizi v naší městské části na legální bázi pravoplatně ustavených a fungujících orgánů městské části, a to tak, aby se atmosféra poškozená svévolným jednáním části zastupitelů nedotkla občanů.

Samozřejmostí je, že současné vedení radnice otevřeně informuje občany o vzniklé situaci a zcela se zdržuje osobních útoků či nepodložených obvinění. I nadále bude publikovat rozhodující právní stanoviska, jako je vyjádření legislativního odboru MHMP, a odpovídat na dotazy občanů. Nebude však podnikat žádnou mediální kampaň. V té souvislosti vyjadřuje politování, že v důsledku neuvážených kroků některých členů zastupitelstva se Horní Počernice stávají tématem kritických článků a spekulací v médiích.

Současné vedení radnice se nepřipojilo a nikdy nebude připojovat k osobním útokům, poškozování atmosféry a vztahů v naší městské části.

V této souvislosti také vyzýváme občany Horních Počernic, aby pokud mají zájem, vyjádřili svůj názor, buď na internetových stránkách městské části nebo od 30. ledna 2012 v knihách připravených v následujících prostorách:

Budovy úřadu MČ

Mateřské a základní školy

Divadlo Horní Počernice

V KC Domeček

Chvalský zámek

Knihovna v Horních Počernicích

DDM

Za vedení Městské části Praha 20

                            Hana Moravcová v.r.

                                    Starostka         

V Horních Počernicích 26.1.2012