Informace pro podnikatele – hlášení o odpadech za rok 2012

Informace pro podnikatele – hlášení o odpadech za rok 2012

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2013

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2013

 

 

1) Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2012 (součet za všechny provozovny), vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

 

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v roce 2012, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února 2013 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb.).

 

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

 

2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP.  Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2012_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz).

 

 

3) Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP.

 

 

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese http://www.cenia.cz.

 

4) Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

 

· http://hlaseni.inisoft.cz;

· http://odpady.inisoft.cz;

· http://mhmp.inisoft.cz (určeno pro ohlašovatele mající provozovny na území hl. m. Prahy).

 

5) Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

a) Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

b) On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

 

Pozn.: Webové formuláře i PDF formuláře (viz bod 4) obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP, a to na elektronickou adresu nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

 

6) Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

 

II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

 

III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci – vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů.

 

7) Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.ispop.cz.

 

Ing. Marie Novotná – OŽPD