Novela živnostenského zákona – identifikační čísla provozoven

Dnem 1.7.2010 nabude účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon kromě jiného mění § 17 živnostenského zákona a ukládá živnostenskému úřadu přidělovat provozovně identifikační číslo provozovny (IČP).

Dnem 1.7.2010 nabude účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Tento zákon kromě jiného mění § 17 živnostenského zákona a ukládá živnostenskému úřadu přidělovat provozovně identifikační číslo provozovny (IČP).

IČP je desetimístné číslo. Skládá se z devítimístného pořadového čísla doplněného o kontrolní čislici.

IČP se váže na konkrétní osobu. Pokud více osob vykonává podnikatelskou činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna každé osoby vlastní IČP.

V případě, že provozovnu s přiděleným IČP získá jiná ( nová) osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP (váže se na novou osobu).

Již jednou přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně a to ani v případě, že osoba, která provozovnu ohlásila , svoji činnost nikdy nezahájila , nebo ji již ukončila.

Provozovně zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad IČP do jednoho roku ode dne nabytí účinosti tohoto zákona, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí.

Tento podnikatel je pak povinnen začít přidělené IČP užívat nejpozději po uplynutí 1 měsíce.