Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: tajemník ÚMČ Praha 20

Městská část Praha 20 zastoupená starostou Městské části Praha 20

vyhlašuje dne 21.12.2010 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „tajemník Úřadu Městské části Praha 20“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 20 zastoupená starostou Městské části Praha 20
vyhlašuje dne 21.12.2010 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

tajemník Úřadu Městské části Praha 20

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR a SR ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze).Předpoklady podle tohoto ustranovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971
splnění předpokladů dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků o změně některých zákonů (splnění prokazuje zájemce čestným prohlášením)

Další požadavky:

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
právnické nebo ekonomické vzdělání výhodou

další dovedenosti a schopnosti: schopnost týmové práce a efektivního řízení pracovního kolektivu, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu),
administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost,
spolehlivost, zdvořilost,
zkouška zvláštní odborné způsobilosti vítána

náležitosti příhlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
(číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana),
datum a podpis uchazeče

k přihlášce je nutné připojit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních čiností, zkušenosti s
vykonáváním řídící funkce, zkušenosti z oblasti státní správy a
samosprávy
výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku s požadavanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31.1.2011 do podatelny ÚMČ Praha 20, adresa:

Městská část Praha 20 – Úřad městké části Praha 20
personalistka
Jívanská 647
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Obálku označte slovy: Výběrové řízení – tajemník

Kontakt: JUDr. Jana Mazánková
telefon: 271071736
e-mail: jana_mazankova@pocernice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.