Komunitní centrum Motýlek

Naše centrum denních služeb nabízí dětem se zdravotním handicapem od 3 do 18 let množství skupinových i individuálních aktivit.

Naše centrum denních služeb nabízí dětem se zdravotním handicapem od 3 do 18 let množství skupinových i individuálních aktivit.

 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Vlčkova 1067, Praha 14,
Tel.: 281 912 081, 775 964 765
motylek@motylek.org, www.motylek.org

Sdružení poskytuje odborné služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.      Klienty jsou děti od 3 do 18 let s různým stupněm mentálního či kombinovaného postižení, diagnózami Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, apod.

Mají zde  příležitost společně s dalšími dětmi rozvíjet zájmy a dovednosti podle svých potřeb. Cílem služeb je jejich začlenění do společnosti a přispět k tomu, aby v dospělosti potřebovaly co nejmenší pomoc svého okolí.

KC Motýlek nabízí tyto aktivity: canisterapii, muzikoterapii, arteterapii, logopedii, nácvik sebeoslužných dovedností (samostatné oblékání, cestování MHD, nakupování, příprava pokrmů apod.), sportovní klub, klub s prvky dramaterapie, cvičení, plavání a keramiku.

Rodičům pak napomáhá zvládat náročnou péči o tyto děti. Připravuje pro ně různé akce, odborné přednášky, svépomocné skupiny apod. Více na www.motylek.org