Skládka stavební suti v ulici Na Chvalce

Skládka stavební suti  v ulici Na Chvalce
Skládka stavební suti v ulici Na Chvalce

Dne 21. 6. 2016 bylo na odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 nahlášeno navážení stavební suti na parc. č. 4417/7. Šetřením bylo zjištěno, že suť ze své stavby naváží firma Atelier P.H.A. s.r.o., se sídlem Gabčíkova 1239/15, Praha 8. Tato firma doložila nájemní smlouvu s dceřinou společností BH realty, a.s. Gabčíkova 1239/15, která je majitelem pozemku, o pronájmu pozemku k dočasnému užívání pro mezideponii a drcení stavebního materiálu do 31. 12. 2016. Dle vyjádření firmy navážený materiál (cihly, kamení, zemina) je určený k dalšímu zpracování (drcení a zpracování na recyklát a využití ve stavebnictví) v rámci předcházení vzniku odpadů.

Následovala žádost firmy o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K tomuto vydání je kompetentní  MHMP. Na základě této žádosti odbor ochrany prostředí, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství MHMP zahájilo správní řízení, které je v současné době z důvodů nedostatků žádosti přerušeno do doby dodání náležitostí žádosti o souhlas k provozování zařízení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Po skončení přerušení řízení bude Městská část Praha 20 jako účastník řízení oprávněna navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

Podle platného územního plánu hlavního města Prahy je pozemek parc. č. 4417/7 klasifikován jako městská zeleň krajinná a částečně jako všeobecně obytný a čistě obytný. Umístění zařízení k provozování sběru, výkupu a využití odpadů není v souladu s územním plánem.

OŽPD