Informace o smogové situaci na území Prahy

Informace o smogové situaci na území Prahy
Informace o smogové situaci na území Prahy

Pro území Prahy vyhlašuje SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty pro suspendované částice
PM10 – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 – doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici nainternetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automatickyměřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,vypočtené z 1hodinových koncentrací.Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR ajednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.