Kácení stromů rostoucích v zelených pásech při ulici Třebešovská

Vážení spoluobčané,

Magistrát hl.  m. Prahy, Odbor technické vybavenosti,  bude v rámci přípravy rekonstrukce komunikace a chodníku provádět  od 19. března 2018 kácení stromů, rostoucích v zelených pásech při ulici Třebešovská na pozemku parcelní číslo 3836, k. ú. Horní Počernice, a to na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného Odborem životního prostředí a dopravy Praha 20. Jedná se o 5 kusů lípy malolisté, 13 kusů lípy zelené, 4 kusy lípy velkolisté a jednoho kusu javoru mléče. Kácení stromů bylo povoleno z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromů a provozní bezpečnosti dřevin. Po ukončení rekonstrukce komunikace bude na pozemku parcelní číslo 3836, náhradou vysázeno 25 kusů nových lip malolistých, o které bude po dobu pěti let pravidelně pečováno, zejména z hlediska závlahy, hnojení, zimní ochrany atd. Kácení stromů bude probíhat mimo vegetační období.

Realizaci kácení bude provádět odborná firma a vytěžená dřevní hmota bude odvezena a uložena v areálu MČ Praha 20. Podle zjištěné kvality dřeva, bude rozhodnuto o jejím dalším využití.

Likvidace pařezů pak proběhne při rekonstrukci komunikace.

Odbor technické vybavenosti, v souladu v se zákonem o veřejných zakázkách, vybírá v současné době dodavatele, který bude realizovat rekonstrukci komunikace. Výběr by měl být ukončen v měsíci květnu. V případě, že nedojde ke zdržení, mohou být práce zahájeny v červnu letošního roku. Termín ukončení prací se bude odvíjet od nabídnutého termínu dodavatelem.

Dana Králová
OHSaI Praha 20