NAVÝŠENÍ ÚKLIDŮ MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

NAVÝŠENÍ ÚKLIDŮ MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
NAVÝŠENÍ ÚKLIDŮ MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Odboru životního prostředí a dopravy se podařilo dosáhnout po více jak ročním úsilí navýšení úklidů kolem stanovišť na separovaný odpad firmou AVE, Pražské komunální služby, a.s. Cesta k  tomuto úspěchu nebyla jednoduchá. Na začátku loňského roku jsme vzhledem k navyšujícímu se nepořádku kolem barevných kontejnerů žádali MHMP o navýšení úklidu. Do té doby úklid probíhal v naší městské části 3x týdně. Vzhledem k tomu, že MHMP je organizátorem sběru a úklidu separovaného odpadu a hlavně tuto službu financuje, jednotlivé městské části mohou podávat podněty k častějšímu vývozu, zvyšování počtu nádob nebo četnosti úklidu, ale konečný výsledek závisí na finančních možnostech a rozhodnutí odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů Magistrátu hlavního města Prahy. V loňském roce pracovníci tohoto oddělení provedli v Horních Počernicích 4 kontroly stanovišť na tříděný odpad a námi požadovaný požadavek na zvýšení úklidu byl odsouhlasen až nyní. Tudíž od 1. 6. 2019 bude úklid těchto stanovišť na tříděný odpad prováděn 5x týdně a to v pondělí, úterý, středu, pátek a neděli.

Věříme, že tím dojde k zlepšení čistoty kolem barevných nádob. Je třeba také apelovat na občany, aby pet lahve sešlapávali, stejně jako kartonové krabice, aby se do nádob vešlo více odpadu. Je třeba také zdůraznit, že tato služba je určena pouze pro fyzické osoby. V neposlední řadě je nutno upozornit, že ke kontejnerům je zakázáno odkládat jiný odpad, jako velkoobjemový odpad (nábytek), elektrozařízení (televizory, počítače) apod. Právnické osoba a fyzické osoba podnikající si musí nakládání jak s komunálním, tak s tříděným odpadem zajistit sami přes svozovou společnost

Městská část má tu výhodu, že v Chvalkovické ulici je sběrný dvůr hl. m. Praha, kam mohou občané odevzdávat zdarma (kromě pneumatik) jakýkoliv odpad kromě směsného.

M. Novotná, OŽPD