Czech Point

Od 09. 01. 2008 zahájil na Úřadě MČ Praha 20 Horní Počernice provoz projekt Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (tedy tzv. Czech POINT).

Smyslem tohoto projektu je, umožnit občanovi získat na jednom místě, a na počkání, více požadovaných informací, nebo lépe řečeno dokladů.

Dokladů proto, že požadované výstupy z informačních databází budou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou. To znamená, že dosavadní informativní výtisk, např. údajů o firmě z obchodního rejstříku, získává certifikovaným výdajem z databáze a ověřovací doložkou úřadu, váhu dokladu.

V současné době poskytuje ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů:

Výpis z Katastru nemovitostí – Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice. Žadatel musí znát číslo nebo název katastrálního území, číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo popisné budovy, případně číslo jednotky. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výpis z Obchodního rejstříku – žadatel musí znát IČO – identifikační číslo organizace.

Výpis z Živnostenského rejstříku – žadatel musí znát IČO – identifikační číslo organizace.

Výpis z Rejstříku trestů – Žadatel přinese s sebou platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.V případě nového typu občanského průkazu je potřeba doložit rodný list, z důvodu absence rodného příjmení na občanském průkazu. Výstupy, které jsou vytvářeny na kontaktních místech CZECHPOINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.

Použití listin v zahraničíse řídí dalšími pravidly. V případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z rejstříku trestů přímo v Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4), a to zejména z důvodu nutnosti tzv. „vyššího ověření“.

Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu – žadatel musí znát IČO – identifikační číslo organizace

Výpis z bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů, o který lze zažádat na základě novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Pro získání tohoto výpisu je potřeba pouze předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Jde o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Více info ZDE

Registr účastníků provozu autovraků MA ISOH. Czech POINT zde autorizuje kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) za účelem podání agendy nebo její kontroly. Více info ZDE

Přijetí podání podle živnostenského zákona

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Datové schránky 

 •  žádost o zřízení datové schránky
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádsot
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • autorizovaná konverze dokumentů.

Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo veřejné správy provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.

Výpis údajů z registru obyvatel- ROB – neveřejný

 • obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR – o všech občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách o nichž jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel,
 • v ROB se vedou pouze referenční údaje – jméno, příjmení, adresu místa pobytu odkaz na RUIAN, adresa doručovací, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz na RUIAN na místo a okres narození nebo úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o datové schránce.

Výpis údajů z registru osob – ROS

 • obsahuje údaje o právnických osobách a jejich organizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách, zahraničních osoby a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu,
 • v ROS se vedou referenční údaje – obchodní firma nebo název, nebo jméno zapsané do obchodního rejstříku, jméno a příjmení fyzických osob ve vazbě na ROB, datum vzniku a zániku zápisu do evidence podle právních předpisů, právní forma, záznam o datové schránce, adresa sídla firmy nebo osoby, statutární orgán ve vazbě na ROB, datum zahájení a datum ukončení činnosti v provozovně, adresa místa provozovny ve vazbě na RUIAN, adresa místa pobytu v ČR ve vazbě na RUIAN, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby ve vazbě na ROB. Dále se vedou provozní údaje a identifikační údaje,
 • žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.

Veřejný výpis údajů z registrů osob – ROS

 • výpis z ROS – žadatelem může být fyzická osoba, která předloží doklad totožnosti, a neověřuje se, zda je oprávněna jednat za osobu, o níž údaje požaduje.

Výpis o využití údajů z registrů obyvatel

 • výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

Výpis o využití údajů z registru osob

 • výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

Výpis o využití údajů z registru práv a povinností

 • výpis obsahuje data o využívání údajů z RPP – „kdo, kdy, na základě jaké agendy (práva, povinnosti) rozhodl o změně údajů vedených v základních registrech“.

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

 • žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec, nebo její zákonný zástupce,
 • umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o změnu v registru osob

 • žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny,
 • umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o poskytování údajů třetí osobě

 • žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce,
 • služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby.

Na Úřadě MČ Praha 20 je jedno výdajové místo Czech POINTu, které je shodné s pracovištěm ověřování listin a podpisů (budova úřadu Jívanská 647 – přízemí).

Správní poplatek:

Za výdej první stránky každého výpisu zaplatí žadatel 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč. Výjimkou je výpis z Rejstříku trestů, kde poplatek činí 100,-Kč za výpis. Platí se hotově ověřovací úřednici, před vydáním požadovaného dokumentu.

Hodiny pro veřejnost:

PO 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
ÚT 8.00 – 12.00 13:00 – 14:45
ST 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
ČT 8.00 – 12.00 13:00 – 14:45
8.00 – 11.00