pozemek K Berance

homepage Fóra MČ Praha 20 pozemek K Berance

Toto téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel  admin a poslední změna proběhla před 2 roky, 11 měsíci.

 • Autor
  Příspěvky
 • #32012

  Anonymní uživatel

  Dobrý den,
  rád bych se informoval na povinnost údržby pozemku vedle domu K Berance 20. Dle mých informací existuje 10! majitelů tohoto mini pozemku, avšak ani jeden z nich není ani po doporučeném obeslání schopen pozemek klasicky občansky zabezpečit. Stává se tak z toho nekontrolovatelná zóna sloužící k psím výkalům, přerostlá „zeleň“ umožňuje nájezdné loupeživé výpady do okolních zahrad a pozemků, o šíření plevele do pěstěných zahrad nemluvě.. Předem děkuji za informaci jaké jsou v tomto případě možnosti. Jan Doležal

 • #32584

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  omlouváme se za prodlevu. Případ je složitější a proto bychom vás chtěli požádat zda by bylo možné nám zaslat na vera_bidlova@pocernice.cz Váš email kam zašleme odpověď. Předem moc děkujeme.

 • #32596

  admin
  Správce

  Vážený pane Doležale,
  odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 (dále jen OŽPD) obdržel váš dotaz k údržbě pozemků navazující na ulici K Berance 20 v Praze 9 Horních Počernicích.
  Dotaz je vztažen na konkrétní pozemky, jednak na část pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice dále na pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice.
  Pozemek parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice je součástí zemědělského půdního fondu má v katastru nemovitostí zapsaný druh pozemku orná půda. Na pozemek se vztahuje ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, dle kterého má „vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněná zemědělskou půdu užívat, jsou povinni ji užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku (v tomto případě orná půda)“.
  Podstatná část pozemku je udržovaná v souladu se zapsaným druhem orná půda. Pouze malá část pozemku parc. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice, který vytváří trojúhelník ve výklenku a opticky navazuje na sousední pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice, není využíván jako orná půda.

  Zdejší odbor životního prostředí a dopravy vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění souladu využití pozemku se zápisem v katastru nemovitostí a dále požádá o sdělení osoby, která je oprávněná na pozemku hospodařit. Vzhledem k tomu, že je technicky obtížné využívat i tuto malou část pozemku jako ornou půdu, neboť je na ní vzrostlý trvalý porost dřevin, bude zdejší odbor žádat vlastníky či oprávněnou osobu k hospodaření na pozemku o jeho řádnou údržbu a vlastníky upozorní na možnost a nutnost požádat o změnu kultury pozemku.
  Pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice má v katastru nemovitostí zapsán způsob využití jiná plocha a druh pozemku ostatní plocha. Tento pozemek nepožívá žádný způsob ochrany.

  Odbor životního prostředí a dopravy prověřil zákonné možnosti uplatnit výzvu k zajištění řádné údržby pozemku dle ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
  Dle ustanovení §2 odst. 11 písm. i) zák. č. 326/2004 Sb., jsou škodlivými organismy jakékoliv druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob (např. virů, bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům.
  Dle ustanovení hlavy II., § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., je fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni:
  a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
  K uvedenému sděluje OŽPD následující. Termín škodlivý organismus definuje vyhl. č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů v § 3 v přílohách 1 a 2 částech A, B k této vyhlášce.

  V části B v příloze č. 8 jsou taxativně uvedené Invazivní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle §10 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., a to následující rostliny:

  1. Cabomba caroliniana Gray – chebule karolínská = vodní rostlina
  2. Crassula helmsii (kirk) Cockayne – tlustice novozélandská = vodní rostlina
  3. Eichhornia crassipes (mart.) – tokozelka nadmutá, „vodní hyacint“
  4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý
  5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch. – bolševník perský
  6. Heracleum sosnowskyi Mandenova – bolševník Sosnowského
  7. Hydrocotyle ranunculoides L. – pupečník pryskyřníkovitý = akvarijní a okrasná rostlina
  8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John. – lysichiton americký = bažinná rostlina
  9. Polygonum perfoliatum L. = rdesno (prorostlé)
  10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi – puerarie Thunbergova = v ČR zatím nebyla zjištěná
  11. Senecio inaequidens DC. – starček úzkolistý = podhorské a horské oblasti
  12. Sicyos angulatus L. – libenka hranatá
  13. Solanum elaeagnifolium Cav. – lilek hlošinolistý
  Z uvedených druhů by mohly růst na předmětném pozemku Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý a Solanum elaeagnifolium Cav. – lilek hlošinolistý a v tom případě by bylo možné vůči vlastníku pozemku uplatnit ohlašovací povinnost dle § 9 zák. č. 326/2004 Sb., kterou by OŽPD učinil sám a informaci neprodleně předal v souladu s ustanovením § 9 obecnímu úřadu, který je v tomto případě je MHMP. Obecní úřad je povinen informaci o výskytu invazivních škodlivých organismů neprodleně sdělit Kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, který by dále postupoval v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a uložil vlastníku pozemku nápravná opatření.

  OŽPD prověřil stav a porost pozemku na místě samém dne 27. 07. 2017 a na pozemku nenalezl žádný druh z vyjmenovaných taxonů v příloze č. 8 vyhl. č. 215/2008 Sb.

  Dále se OŽPD zabýval pojmem „plevel“. Obecně je plevel v odborné literatuře definován jako rostlina, která roste na stanovišti proti vůli pěstitele. Na jiném místě může být stejná rostlina naopak pěstovaná. Znamená to, že např. slunečnice mezi pšenicí je plevelem.

  V případě předmětného pozemku, jak vyplynulo ze šetření na místě samém, není na pozemku záměrně pěstovaná žádná rostlina a pozemek a společenstvo rostlin je ponecháno samovolnému vývoji.

  Soud by rozhodoval i v případě řešení sporu občansko-právního dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který např. v níže uvedených paragrafech uvádí mimo jiné:
  § 505 „Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí“.
  § 507 „Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé“.
  § 1012: „Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit“.
  § 1013: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod“.
  § 1042 „Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo ruší jinak než tím, že u věc zadržuje“.
  § 2900: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“.

  Z uvedeného vyplývá, že v případě nemožnosti dohodnout se s vlastníky sousedního pozemku o zajištění řádné údržby a v případě, že lze prokázat, že vlastník sousedního pozemku je omezován ve svých právech, je zřejmě jedinou možností podání sousedské žaloby, která by se opírala o ustanovení občanského zákoníku (viz výše).

  Závěr
  Dle ustanovení § 73 odst. 4 na území hl. m. Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěření tímto zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Na základě tohoto ustanovení OŽPD uplatní § 3 odst. 1 písm. a) a vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění údržby pozemku v rozsahu seče nalezeného travního porostu. Nicméně důkazní řízení, zda je či není porost na pozemku parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice škodlivý a do jaké míry a zda společenstvo zde rostoucí je plevelné či zda, pouze a v jakém rozsahu se podílí zanedbaná údržba předmětného pozemku na zaplevelení sousedních pozemků (výskytu slimáků, jiných škůdců a hmyzu), je velmi problematické. Míra škodlivosti a zavinění by bylo nutné prokázat minimálně biologickým průzkumem či znaleckým posudkem a poslední slovo v rozhodování by měl soud.

  Jak výše uvedeno, zdejší odbor životního prostředí a dopravy vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění souladu využití pozemku se zápisem v katastru nemovitostí a dále požádá o sdělení osoby, která je oprávněná na pozemku hospodařit.
  Vzhledem k tomu, že je technicky obtížné využívat i tuto malou část pozemku jako ornou půdu, neboť je na ní vzrostlý trvalý porost dřevin, bude zdejší odbor žádat vlastníky či oprávněnou osobu k hospodaření na pozemku o jeho řádnou údržbu a vlastníky upozorní na možnost a nutnost požádat o změnu kultury pozemku.

  Mgr. Věra Bidlová
  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Úřadu městské části Praha 20
  Jívanská 647/10
  193 21 Praha 9 – Horní Počernice

  Vyřizuje:
  Ing. Yvona Hájková
  referent Odboru životního prostředí a dopravy
  Jívanská 635, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
  Detašované pracoviště: Jívanská 637
  Email: yvona_hajkova@pocernice.cz
  www: http://www.pocernice.cz

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.