Materiály na 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 20.  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 22. května 2017 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01. Návrh na opětovné zvolení do funkce přísedících Obvodního soudu Prahy 9
Návrh bodu

2.02. Volba tajemníka kontrolního výboru
Návrh bodu

2.03. Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice
Návrh bodu

2.04. Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2017
Návrh bodu

2.05. Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu vlastních sportovních zařízení v roce 2017
Návrh bodu

2.06. Žádost spolku Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na zajištění celoročního provozu tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2017
Návrh bodu

2.07. Žádost spolku Junák – Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2017
Návrh bodu

2.08. Žádost SC Xaverov o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané
Návrh bodu

2.09. Návrh na přidělení účelového neinvestičního příspěvku/dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekty v rámci dotačního programu pro rok 2017 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Tabulka hodnocení projektu
Vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu

2.10. Žádost spolku Junák – Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci za účelem obnovy a pořízení sportovního vybavení, údržby Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže
Návrh bodu

2.11. Žádost o finanční příspěvek na přípravu a realizaci investičního záměru – přístavba gymnastické tělocvičny v areálu Chvalkovická
Návrh bodu

3.01. Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4496/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofotomapa foto měřící baze.
Usnesení RMČ

3.02. Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č. 2031/100, KN parc. č. 2031/79, KN parc. č. 2031/20 a KN parc. č. 2031/71 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Bytová zpráva
Usnesení RMČ
GP

3.03. Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3, KN parc. č. 4570/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofotomapa odstranění pozemků KN
Ortofotomapa odstranění pozemků KN
Ortofotomapa odstranění pozemků KN
Usnesení RMČ
Výpis z KN

3.04. Prodej pozemků parc. č. 248/15, parc. č. 3729/4 a parc. č. 4360/9 v k. ú. Horní Počernice společnosti PREdistribuce, a. s.
Návrh bodu
Důvodová zpráva
PRE orto cenová mapa
Usnesení RMČ

3.05. Duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 4501/13 v k. ú. Horní Počernice
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofoto
Usnesení RMČ

4.01. Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 2 – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praha 20 poskytnuty v roce 2016 – komunikace Mezilesí, chodníky Náchodská
Návrh bodu

4.02. Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 3 – snížení financování o rekonstrukce chodníků Náchodská a rekonstrukci komunikace Mezilesí
Návrh bodu

4.03. Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 4 – poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice
Návrh bodu

4.04. Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 5 – poskytnutí investiční dotace SC Xaverov z.s.
Návrh bodu

4.05. Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2016
Návrh bodu

4.06. Informace o rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 na základě zmocnění ZMČ Praha 20
Návrh bodu
Důvodová zpráva úpravy závazných ukazatelů rozpočtu
Důvodová zpráva MŠ Chodovická
Důvodová zpráva výkon pěstounské péče
Důvodová zpráva OP zaměstnanost
Důvodová zpráva DDM tábory
Důvodová zpráva MVK
Důvodová zpráva pečovatelská služba
Důvodová zpráva pečovatelská služba
Důvodová zpráva ZŠ Ratibořická – systémová podpora výuky
Důvodová zpráva lavička VH
Důvodová zpráva rozpuštění rezervy na dary poskytnuté RMČ
Důvodová zpráva výtahy
Důvodová zpráva OP zaměstnanost
Důvodová zpráva ZŠ Ratibořická dílny
Důvodová zpráva navýšení rozpočtu OISD
Důvodová zpráva doplatek podílu VHP
Důvodová zpráva park Houslový klíč
Důvodová zpráva nízkoprahový klub HoPo
Důvodová zpráva SPOD
Důvodová zpráva dokumentace cyklotrasa
Důvodová zpráva změna ORG PD pro využití území Komarovska, Markova, Jizbicka
Důvodová zpráva OP zaměstnanost
Důvodová zpráva úprava investičních výdajů OZPD
Důvodová zpráva úprava investičních výdajů
Důvodová zpráva úprava běžných výdajů

4.07. Informace o hospodaření MČ Praha 20 k 31. 3. 2017
Návrh bodu

4.08. Ekonomické informace k datu 12.05.2017
Návrh bodu
Ekonomická inf. k datu 12.5.2017
Rozbor čerpání běžných výdajů po OdPa k 12.5.2017
Rozbor čerpání invest. výdajů po OdPa k 12.5.2017

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
Návrh bodu

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20
Návrh bodu

7.01. Informace o umístění volebních místností v MČ Prahy 20
Návrh bodu

7.02. Informace o harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Návrh bodu
Pracovní výkres po konzultaci MPP
Harmonogram pořizování metropolitního plánu
Usnesení zastupitelstva HMP

7.03. Informace o termínech jednání RMČ a ZMČ v 2. pololetí r. 2017
Návrh bodu

7.04. Úkoly na ZMČ č. 20 (22.5.2017)
Návrh bodu