Materiály na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 18. září 2017 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 62/1 v k.ú. Horní Počernice, při ul. Náchodská (EKIS)
Návrh bodu
Podnět
Situace na podkladu katastrální mapy
Stávající stav a návrh na podkladě územního plánu
Textová část návrhu
Usneseni KVUR
Usneseni RMČ
 

2.02 Podnět MČ Praha 20 na pořízení územní studie Horní Počernice východ.
Návrh bodu
Mapy územní studie
Počernice východ
Příloha č.1. – Návrh zadání územní studie
Usnesení RMČ

2.03 Podnět MČ P20 na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy – zrušení recyklace stavebního odpadu
Návrh bodu
Návrh podnětu na pořízení změny územního plánu TVO a recyklace stavebního odpadu
Situace zákres do katastrální mapy
Situace zákres do ortofotomapy
Usneseni KVUR
Uneseni RMČ
Vyjádření vlastníka společnosti P3 Prague
Výkres č.4 navrhovaná změna
Výkres č.4 stávající stav
Výkres č.25 navrhovaná změna
Výkres č.25 stávající stav
Změna UP TVO příloha č.1 k podnětu na změnu
Změna UP TVO příloha č.2 k podnětu na změnu
Změna UP TVO příloha č.3 k podnětu na změnu

2.04 Volba tajemníka finančního výboru
Návrh bodu

2.05 Návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení 870 707,- Kč s příslušenstvím
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Návrh TJ Sokol smírčí řešení
Usnesení TJ Sokol smírčí řešení

3.01 Prodej pozemku parc. č. 1905/5 v k. ú. Horní Počernice společnosti PREdistribuce, a. s.
Návrh bodu
Důvodová zpráva – smlouva ZMČ
Ortofoto.
Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí

3.02 Směna obecního pozemku parc. č. 2198/210 za pozemek parc. č. 2198/211 v k. ú. Horní Počernice
Návrh bodu
Důvodová zpráva ZMČ
ORTO UP cenova mapa
Záměr směny pozemku

4.01 Informace o hospodaření MČ Praha 20 k 30. 6. 2017
Návrh bodu
Hospodaření MČ Praha 20 k 30.6.2017

4.02 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části na základě jí uděleného zmocnění usnesení ZMČ ZMC/18/1/0018/17 č. 40 – 66
Návrh bodu
RO 40 důvodová zprava – oprava zdi Chvalský zámek
RO 41 důvodová zpráva – komunitní centrum
RO 42 důvodová zpráva – úprava příjmů a běžných výdajů
RO 43 důvodová zpráva – MAP vzdělávání – financování projektu
RO 44 důvodová zpráva – investiční dotace bezbariérových přístupů do FZŠ a Gymnázia Chodovická
RO 45 důvodová zpráva – dotace chodníky Náchodská a oprava infrastruktury komunikací
RO 46 důvodová zpráva – fin. prostředky ve výši 100 podilu na DPPO
RO 47 důvodová zpráva – neinvestiční dotace VHP
RO 48 důvodová zpráva – účelová dotace z rozpočtu hl. m. P. Křižovatka a bezbariérové Počernice
RO 49 důvodová zpráva – komunitní centrum
RO 50 důvodová zpráva – uzavření finančního vypořádání za rok 2016
RO 51 důvodová zpráva – sociální práce
RO 52 důvodová zpráva – uvolnění fin. prostředků na schválené dotace
RO 53 důvodová zpráva – VHP starostka MVK
RO 54 důvodová zpráva – podíl na dani HC úprava výdajů klimatizace pro budovy UMČ
RO 55 důvodová zpráva – dárky pro prvňáčky přesun do rezerv
RO 56 důvodová zpráva – dotazy z UP
RO 57 důvodová zpráva – doplatek SPOD 2016
RO 58 důvodová zpráva – příjem daru lavička VH. zabezpečení zařízení pro únik vody
RO 59 důvodová zpráva – uvolnění finančních prostředků na dary a účel. příspěvky KC
RO 60 důvodová zpráva – navýšení běžných výdajů OISD
RO 61 důvodová zpráva – navýšení investiční výdajů cyklodoprava
RO 62 důvodová zpráva – praticipativní investiční výdaje
RO 63 důvodová zpráva – Nolcuv park
RO 64 důvodová zpráva – projektová příprava elektrostanice
RO 65 důvodový zpráva – pěstounská péče
RO 66 důvodová zpráva – SPOD 2. splátka

4.03 Ekonomické informace k datu 07.09.2017
Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 7.9.2017
Rozbor čerpání běžných výdajů po OdPa k 7.9.2017
Rozbor čerpání investičních výdajů po OdPa k 7.9.2017

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 90 20.6.2017 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 91 26.6.2017 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 92 25.7.2017 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 93 17.8.2017 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 94 29.8.2017 veřejné

7.01 Informace o řešení ověřených problémů MČ Praha 20 vzešlých z Veřejného fóra UR konaného dne 30. 5. 2017 na Chvalském zámku
Návrh bodu
Návrhy opatření k řešení ověřených problémů z VF
Statistika hlasování ověřovací anketa problémy z VF
Výsledky hlasování o problémech formulovaných na Veřejném fóru 10 problémů z 30.5.2017

7.02 Informace o plnění usnesení (úkoly na ZMČ č. 22)
Návrh bodu