Materiály na 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 18. prosince 2017 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01  Žádost o individuální dotaci na podporu projektu „BikeRanchTeam – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A týmu“
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017

2.02  Žádost spolku Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na pronájem sportoviště a zajištění trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017 Kicbox klub

2.03  Žádost o individuální dotaci pobočného spolku Tenisový klub Horní Počernice, na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz tenisového areálu – energie a údržba a podpora výstavby drobných součástí sportovního areálu – odrazová stěna, povrch minikurtu pro nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017 Tenisový klub

2.04  Žádost ústavu Neposeda o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017 Neposeda HoPo

2.05  Žádost ústavu Neposeda o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017 Neposeda Křižovatka

2.06 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na projekt „Bethesda – domov pro seniory“
Návrh bodu

2.07 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na projekt „Chráněné bydlení na Xaverově“
Návrh bodu
Usnesení
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace 2017 Diakonie Xaverov

2.08 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské části Praha 20, s účinností od 1.1.2018
Návrh bodu

2.09 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4037/43 v k.ú. Horní Počernice
Návrh bodu
Návrh na změnu územního plánu
Usnesení RMČ ze dne 5.12.2017- vyjádření k podnětu na změnu
Výzva OUP MHMP k postoupení podnětu na změnu

2.10 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4033/12 v k.ú. Horní Počernice
Návrh bodu
Návrh na změnu územního plánu
Usnesení
Výzva OUP MHMP k postoupení podnětu na změnu UPN HMP

2.11 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
Návrh bodu
Harmonogram realizace projektu MAP k odstranění zátěže ob.
MAP elektronická brožura
MAP hluková studie aktualizace
MAP návrh opatření aktualizace
MAP protokol měření hluku
MAP protokol měření hluku po 100 dnech
MAP rozptylová studie aktualizace
MAP situační analýza aktualizace
MAP vypořádání připomínek
MAP zpráva o měření hluku
MAP zpráva o měření ovzduší I
MAP zpráva o měření ovzduší II

2.12 Změna ve složení Rady MČ Praha 20
Návrh bodu

3.01 Uzavření Smlouvy o spolupráci k investičnímu záměru „Polyfunkční areál Horní Počernice“ společnosti EBA Praha s.r.o.
Návrh bodu
Důvodová zpráva
Smlouva o spolupráci EBA 14.11.2017 revize
Usnesení RMČ 10.1.2017
Usnesení RMČ 21.11.2017

3.02 Prodej pozemku parc. č. 2191/27 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2191/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem rekonstrukce prodejny Penny.
Návrh bodu
Cenová mapa
Ortofotomapa
Výpis z KN

3.03 Prodej části pozemku KN parc. č. 3796/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu
Ortofotomapa části pozemku
Výpis z KN

3.04 Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/72, KN parc. č. 4279/73, KN parc. č. 4279/83, KN parc. č. 4279/84 v lokalitě V Lukách, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha formou uzavření darovací smlouvy se spol. Konhefr Počernice, s. r. o.
Návrh bodu
Ortofotomapa
Usnesení 5.12.2017
Výpis z KN

3.05 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 2145/149 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2145/101 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu
Ortofotomapa

4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2018
Návrh bodu
Důvodová zpráva

4.02 Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 6 – návratná finanční výpomoc NEPOSEDA z.ú.
Návrh bodu
RO ZMČ 6 důvodová zpráva – návratná finanční výpomoc NEPOSEDA
Žádost z.u. o návratnou finanční výpomoc
Závazné ukazatele rozpočtu 2017 úprava ZMČ 6

4.03 Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 7 – vratka finančních prostředků program OPPK – Rozvoj ICT služeb
Návrh bodu
Platební výměr č. 1 2017 FON
RO ZMČ 7 důvodová zpráva – vratka finančních prostředků
RO ZMČ 7 RO 2143 P 20 7030 – OPPK vratka
Výkaz k vrácení FP z projektu OPPK
Závazné ukazatele rozpočtu 2017 úprava ZMČ 7

4.04 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části 67 – 91
Návrh bodu
RO_74_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_74_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_77_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_dotace_z_UP_CR
RO_78_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_79_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace
RO_80_-_duvodova_zprava_-_navyseni_rozpoctu_OISD
RO_81_duvodova_zprava_-_prijem_financnich_prostredku
RO_82_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_83_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_84_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_dotace_z_UP_CR
RO_85_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_86_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_dotace_na_volby
RO_87_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_88_duvodova_zprava_-_uvolneni_FP_z_rezervy_na_investice
RO_89_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelovych_dotaci_z_HMP
RO_90_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku
RO_91_duvodova_zprava_-_ZS_Stolinska_presun_z_neinvesticniho provizoria
RO67duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku_na_dar
RO68_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace
RO69_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace
RO70_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace
RO71_duvodova_zprava_-_uvolneni_financnich_prostredku_na_dar
RO_72_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace
RO_73_duvodova_zprava_-_poskytnuti_ucelove_neinvesticni_dotace

4.05 Hospodaření

4.06 Ekonomické informace k datu 06.12.2017
Návrh bodu
Ekonomicke informace k datu 06.12.2017
Rozbor cerpani beznych vydaju po OdPa k 06.12.2017
Rozbor cerpani investicnich vydaju po OdPa k 06.12.2017

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ 95. 12.9.2017
Přehled usnesení RMČ 96. 26.9.2017
Přehled usnesení RMČ 97. 10.10.2017
Přehled usnesení RMČ 98. 24.10.2017
Přehled usnesení RMČ 99. 7.11.2017
Přehled usnesení RMČ 100. 21.11.2017
Přehled usnesení RMČ 101. 5.12.2017

6 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20
Návrh bodu

7.01 Termíny jednání RMČ a ZMČ v 1. pololetí r. 2018
Návrh bodu

7.02 Informace o volbě prezidenta republiky
Návrh bodu
Informace zast.

7.03 Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20
Návrh bodu

 7.05 TJ SOKOL

 7.05 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20
Návrh bodu