Materiály na 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 26. února 2018 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018
Návrh bodu

Příloha č. 1 Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018

Příloha č. 2 Závazné ukazatele PO

Příloha č. 3 Závazné ukazatele investičních výdajů

Příloha č. 4 Střednědobý výhled rozpočtu

Příloha č. 5 Plán zdaňované činnosti

Příloha č. 6 Zmocněné RMČ

3.01 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy při ul. Božanovská na části pozemků parc. č. 4398/2, 4398/4 a 4398/6 v k.ú. Horní Počernice
Návrh bodu

Příloha č. 1 Navržená změna územní plán

Příloha č. 2 Ortofotomapa místa

Příloha č. 3 Stávající stav územní plán

Příloha č. 4 Usnesení komise výstavby a územního plánování

Příloha č. 5 Usnesení RMČ

3.02 Výzva k rezignaci členky zastupitelstva

Návrh bodu

Příloha č. 1 účast zastupitelů

3.03 Znak a vlajka městské části Prahy 20

Návrh bodu

3.04 Návrh pravidel pro předkladatele projektu v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – INVESTICE NA PŘÁNÍ II

Návrh bodu

Příloha č. 1 Čestné prohlášení

Příloha č. 2 Formulář podání

Příloha č. 3 Podpisový arch

Příloha č. 4 Pravidla

Příloha č. 5 Rozpočet

3.05 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

3.06 Vytvoření vyjednávací skupiny SOKP

Návrh bodu

Příloha č. 1 Setkání k SOKP 1.2.2018 zápis

Příloha č. 2 Důvodová zpráva

3.07 Priority dopravní politiky MČ Praha 20

Návrh bodu

3.08 Informace k pracovní verzi Metropolitního plánu

Návrh bodu

Příloha č. 1

Příloha č. 2 usnesen RMČ

Příloha č. 3 usnesení ZMČ

Příloha č. 4 Vyznačení požadavku

Příloha č. 5 Hlavní výkres

4.01 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části 92 – 109

Návrh bodu

RO_92   RO_93   RO_94   RO_95   RO_96   RO_97   RO_98   RO_99   RO_100

RO_101  RO_102   RO_103   RO_104   RO_105   RO_106  RO_107  RO_108   RO_109

4.02 Ekonomické informace k datu 15.02.2018

Návrh bodu

Ekonomické informace k datu 15.2.2018

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

Přehled usnesení RMČ č. 102 19.12.2017

Přehled usnesení RMČ č. 103 mimořádné 28.12.2017 veřejné

Přehled usnesení RMČ č. 104 9.1.2018 veřejné

Přehled usnesení RMČ č. 105 23.1.2018 veřejné

Přehled usnesení RMČ č. 106 mimořádné 1.2.2018 veřejné

Přehled usnesení RMČ č. 107 6.2.2018 veřejné

Přehled usnesení RMČ č. 108 mimořádné 14.2.2018

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Plán rozvoje sportu MČ Praha 20

Návrh bodu

Usnesení RMČ plán rozvoje sportu

HP plán rozvoje sportu finální verze

7.02 Informace o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2017 a Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2018

Návrh bodu

Plán zlepšení procesu MA21 2018

Plnění plánu zlepšení procesu MA21 2017

7.03 Informace o poskytování účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018

Návrh bodu

Pravidla 2017 vč. příloh

Formulář podání žádosti který bude v online systému

7.04 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti r. 2017

Návrh bodu

7.05 Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2017

Návrh bodu

Výroční zpráva MP za rok 2017

7.06 Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie České republiky v Horních Počernicích za rok 2017

Návrh bodu

Výroční zpráva PCR 2017

7.07 Závěrečná zpráva Výboru pro partnerství za rok 2017

Návrh bodu

7.08 Informace k úkolu ZMČ ke změně územního plánu (ČOV Čertousy)

Návrh bodu

7.09 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu