Materiály na 27. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy při ul. Božanovská na části pozemků parc. č. 4398/2; 4398/4 a 4398/6 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu   Navržená změna uzem. plán   Ortofotomapa   Stávající stav uzem. plán   Usnesení komise výstavby a uz. rozvoje   Usnesení RMČP20  Žádost

2.02 Znak a vlajka městské části Prahy 20

Návrh bodu

2.03 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

2.04 Vytvoření vyjednávací skupiny ve věci SOKP

Návrh bodu   Setkání k SOKP 1.2.2018 – zápis

2.05 Priority dopravní politiky MČ Praha 20

Návrh bodu   Priority dopravní politiky   Usnesení RMČP20   Zápis z komise dopravy ze dne 21.6.2017

2.06 Informace k pracovní verzi Metropolitního plánu

Návrh bodu   Příloha č. 1   Informace ze dne 16.4.2018  Usnesení RMČP20 6.2.2018   Usnesení ZMČP20 26.6.2017   Vyznačení požadavku   Hlavní výkres

2.07 Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební období 2018 – 2022

Návrh bodu

2.08 Žádosti ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o poskytnutí finančních darů pro orchestr Big Band ZUŠ Horní Počernice na krytí nákladů při výjezdu do Francie

Návrh bodu

3. Majetkoprávní a investiční kroky

3.01 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3, KN parc. č. 4570/10 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu   Důvodová zpráva   Příloha 2   Příloha 3   Příloha 4   Příloha 8   Příloha 9   Příloha 13   Příloha 14   Příloha 15   Příloha 16   Příloha 17   Příloha 18  Příloha 19  Příloha 20

4. Ekonomické informace

4.01 Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované ZMČ č. 1 – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 /případně předchozích letech/, k čerpání v roce 2018

Návrh bodu

4.02 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části č. 92 – 109

Návrh bodu  RO_92   RO_93  RO_94   RO_95   RO_96   RO_97   RO_98  RO_99  RO_100  RO_101   RO_102   RO_103  RO_104   RO_105  RO_106  RO_107  RO_108  RO_109

4.03 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části č. 1 – 13,15 – 19 a č. Provizorium 1

Návrh bodu  RO_1   RO_2  RO_3   RO_4   RO_5   RO_6   RO_7   RO_8   RO_9   RO_10   RO_11   RO_12   RO_13    RO_15   RO_16   RO_17   RO_18   RO_Provizorium

4.04 Ekonomické informace k datu 13.4.2018

Návrh bodu   Ekonomické informace k datu 13.4.2018

5. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

7. Různé

7.01 Plán rozvoje sportu MČ Praha 20

Návrh bodu   Plán rozvoje a sportu   Usnesení RMČ

7.02 Informace o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2017 a Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2018

Návrh bodu   Plán zlepšování procesu MA21 2018   Plán zlepšování procesu MA21 2017

7.03 Informace o poskytování účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018

Návrh bodu   Formulář podání žádosti   Pravidla 2018

7.04 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti r. 2017

Návrh bodu

7.05 Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2017

Návrh bodu    Výroční zpráva

7.06 Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie České republiky v Horních Počernicích za rok 2017

Návrh bodu   Výroční zpráva

7.07 Závěrečná zpráva Výboru pro partnerství za rok 2017

Návrh bodu    Závěrečná zpráva

7.08 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 20 za rok 2017 a plán práce na rok 2018

Návrh bodu

7.09 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh bodu   1235_výrok   1301_výrok   mapa úpravy   oznámení MHMP   podnět MCP_U_1235   podnět MCP_U_1301   tabulka úpravy   Usnesení RMČ   Vyjádření RMČ návrh_U_1235

Vyjádření RMČ návrh_U_1301   Vyjádření RMČ zadání_U_1301   Vyjádření ZMČ návrh_U_1235   výkres_U_1235   výkres_U_1301

7.10 Informace k úkolu ZMČ ke změně územního plánu (ČOV Sychrov)

Návrh bodu

7.11 Úkol ze ZMČ/22, č. usnesení ZMC/22/5/0095/17, ze dne 18.9.2017, bod 5, VĚC: Návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení 870 707,- Kč s příslušenstvím

Návrh bodu

7.12 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

8. Závěr