Materiály na 29. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 25. června 2018 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2. Prezentace projektů „Investice na přání II“

Návrh bodu

3.01 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

3.02 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

3.03 Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na projekt „Pobytové rehabilitační, terénní a sociální služby v LRS Chvaly“

Návrh bodu

3.04 Žádost spolku Junák – Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržba Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže

Návrh bodu

3.05 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost

Návrh bodu

3.06 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

Návrh bodu

3.07 Žádost Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2, o individuální dotaci na sportování dětí a mládeže

Návrh bodu

3.08 Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích – pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky

Návrh bodu

3.09 Žádost RC MUM z.s., o individuální dotaci na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje

Návrh bodu

3.10 Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt „RC MUM jako vícegenerační dům“

Návrh bodu

3.11 Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program“

Návrh bodu

3.12 Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

3.13 Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

3.14 Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanchTeam – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A týmu“

Návrh bodu

3.15 Žádost Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy

Návrh bodu

3.16 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2018

Návrh bodu

3.17 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2018

Návrh bodu

3.18 Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s poskytnutím návratné finanční výpomoci na vybavení učebny pro výuku přírodních věd

Návrh bodu

3.19 Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, o poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybudování vestavby školní dílny včetně jejího vybavení

Návrh bodu

3.20 Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018

Návrh bodu
Marval 2018
Hodnotící tabulka projektu
Den Země a Formanské slavnosti – RC MUM
Příloha k žádosti – RC MUM
Příloha k žádosti – rozpočet ZŠ Stoliňská
Táto mámo pojedeme spolu – ZŠ Stoliňská
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ
Zdravíme Mezilesí Neposeda 2018

3.21 Připomínky k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Návrh bodu
Koordinační výkres MPP celek mcp20
Oznámení MHMP
Příloha č. 1 – připomínky k návrhu MPP 2018 odsouhlasené RMČ dne 5.6.2018
Příloha č. 1 – připomínky k návrhu MPP 2018 odsouhlasené RMČ dne 5.6.2018 – nezkontrolovaná verze
Textová část Metropolitního plánu
Usnesení RMČ ze dne 5.6.2018
Usnesení RMČ ze dne 26.6.2017
Usnesení RMČ ze dne 23.4.2018
Vyjádření komise KD k návrhu MPP
Vyjádření KVUR k návrhu MPP
Vyjádření komise ŽP k návrhu MPP
Vyznačení požadavků MČ P 20 v hl. výkresu MPP

3.22 Návrh Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 na období 2018-2020

Návrh bodu
Návrh akčního plánu, strategického plánu, rozvoj MČ na období 2018 – 2020

4.01 Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 3552/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

4.02 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3465/21, parc. č. 3465/22 a parc. č. 3556/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

4.03 Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 3466/7 a pozemku KN parc. č. 3467/4 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

4.04 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za účelem úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4160/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

5.01 Ekonomické informace k datu 12.6.2018

Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 12.6.2018

5.02 Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části č. 14, 20 – 60

Návrh bodu
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 14
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 20
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 21
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 22
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 23
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 24
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 25
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 26
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 27
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 28
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 29
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 30
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 31
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 32
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 33
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 34
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 35
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 36
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 37
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 38
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 39
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 40
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 41
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 42
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 43
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 44
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 45
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 46
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 47
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 48
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 49
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 50
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 51
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 52
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 53
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 54
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 55
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 56
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 57
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 58
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 59
Důvodová zpráva rozpočtové opatření 60

5.03 Projednání Závěrečného účtu městské části Praha 20 za rok 2017 a schválení účetní závěrky k 31.12.2017

Návrh bodu
Pr. č. 2 Závěrečný účet za rok 2017
Pr. č. 3 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017
Pr. č. 4 Příkaz starostky – náprava hospodaření 2017
Pr. č. 5 Rozvaha
Pr. č. 6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Pr. č. 7 Přehled o peněžních tocích
Pr. č. 8 Výkaz zisků a ztrát
Pr. č. 9 Finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2017
Pr. č. 10 Oznámení

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 112 – 10.4.2018
Přehled usnesení RMČ č. 113 – 24.4.2018
Přehled usnesení RMČ č. 114 – 9.5.2018
Přehled usnesení RMČ č. 115 – 10.5.2018
Přehled usnesení RMČ č. 116 – 10.5.2018
Přehled usnesení RMČ č. 117 – 31.5.2018
Přehled usnesení RMČ č. 118 – 5.6.2018
Přehled usnesení RMČ č. 119 – 7.6.2018

7 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

8.01 Termíny jednání RMČ ve 2. pololetí r. 2018

Návrh bodu
Usnesení RMČ 116.

8.02 Zpráva Kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

8.03 Informace o volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Návrh bodu

8.04 Podání projektové žádosti na základě výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Návrh bodu

8.05 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu