Materiály na 30. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 24. září 2018 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na projekt „Bethesda – domov pro seniory“

Návrh bodu

2.02 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na projekt „Chráněné bydlení na Xaverově“

Návrh bodu

2.03 Vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice – vymezení území sportu a rekreace SP – sportu při ul. V Lukách a přeložka veřejně prospěšné stavby 40|TK|25 Horní Počernice – kanalizace a ČOV.

Návrh bodu
Celková situace výkres
Situace – zákres do katastrální mapy
Situace – zákres do ortofotomapy
Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP
Usnesení RMČ
Výkres č. 4 navržený stav
Výkres č. 4 stávající stav
Výkres č. 25 navržený stav
Výkres č. 25 stávající stav

2.04 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4284/1, 4282/1, 4284/8, 4282/2, 4282/3, 4282/4 a 4282/5 v k.ú. Horní Počernice – zrušení vymezení historického jádra vývalé samostatné obce

Návrh bodu
Mapové podklady
MCP20 Odpověď
Návrh na pořízení změny UPn  zkráceným postupem anonym. verze
Ortofotomapa
Usnesení RMČP20
Územní plán výkres č.4
Vyjádření k existenci historického jádra bývalé obce
Žádost – anonym. verze
Hranice historického jádra bývalé samostatné obce navrhované ke zrušení

2.05 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu spočívající v návratu využití území v lokalitě Horní Počernice – východ do stavu územního plánu před schválením změny č. Z 1405/06

Návrh bodu
Příloha č.1 přehledný zákres území na kterém je změna navrhovaná
MAPY ÚZEMNÍ STUDIE
Návrh na pořízení změny územního plánu-podání z 27. 4. 2018
1405 2 v04
A 09 Náchodská
A 10 Bílý vrch
situace na podklade katastrální mapy
usn. RMČ 118 3 2648 18 ze dne 5. 6. 2018
usn. ZMČ 22 2 0089 17 ze dne 18. 9. 2017
usnesení RMČP20 č. 126.15.1870.18 ze dne 4. 9. 2018
vyjádření IPR 2018 Horní Počernice východ nezastavitelnost na kterém je změna navrhovaná
Z 1405 – 06
Změna UP Z1405-vyjádření urbanistky

2.06 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Ve žlíbku na pozemku parc. č. 578/15 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
vrh na změnu UPN HMP
stávající UPN HMP
usn. RMČP20 č. 26.16.1869.18 ze dne 4. 9. 2018
vyjádření urbanistký Grigoryan ze dne 13. 8. 2018-anonymizovaná verze
výkres hranic zastavitelného a zastaveného území UPN HMP
vyznačení pozemku 578.14 ke změně UPN HMP
žádost – anonymizovaná verze

3.01 Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 3977/7, KN parc. č. 3977/8, KN parc. č. 3977/9 a KN parc. č. 3977/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

3.02 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7, KN parc. č. 3976/72, KN parc. č. 4468/5, KN parc. č. 4468/49, KN parc. č. 4473/1, KN parc. č. 4473/5, KN parc. č. 3968/61, KN parc. č. 4485/4 a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc. č. 4565/2 a KN parc. č. 1858/2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa 3968-61 detail
Ortofotomapa pozemku KN parc. č. 3968-61
Ortofotomapa pozemku Novopacka
Ortofotomapa pozemku u Chlumecké ul.
usneseni RMČ 4. 9. 2018

3.03 Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k pozemku KN parc. č. 5/1 a ke stavbě umístěné na pozemku, budovy bez č.p./č.e. vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

3.04 Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/5, KN parc. č. 4279/30 a KN parc. č. 4279/44 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha formou uzavření darovací smlouvy se spol. Konhefr HP s. r. o.

Návrh bodu
Ortofotomapa pozemku
Usnesení RMČ 4. 9. 2018

3.05 Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/77 a KN parc. č. 4279/85 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha formou uzavření darovací smlouvy se spol. Konhefr Počernice, s. r. o.

Návrh bodu
Ortofotomapa pozemku
Usnesení ze dne 4. 9. 2018

3.06 Prodej obecního pozemku KN parc. č. 4365/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
ORTO cenova mapa vytyčení
Ortofotomapa pozemku

4.01 Informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou městské části Praha 20 č. 61 – 102

Návrh bodu
Důvodové zprávy RO č. 61-102

4.02 Ekonomické informace k datu 14.09.2018

Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 14. 9. 2018

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usneseni RMČ č. 120 19. 6. 2018  veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 121 18. 7. 2018  veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 122 31. 7. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 123 7. 8. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 124 21. 8. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 125 28. 8. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 126 4. 9.2 018 veřejné

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Informace o způsobu řešení formulovaných a anketou ověřených problémů z Veřejného fóra UR konaného dne 29.5.2018 na Chvalském zámku

Návrh bodu
Statistika hlasování Ověřovací anketa Veřejné fórum-10 problémů
Tabulka č.1 Výsledky hlasování o problémech navržených na Veřejném fóru
Tabulka č.2 Opatření k řešení ověřených problémů

7.02 Žádost o dodatečné přehodnocení výše poskytnuté dotace z rozpočtu městské části

Návrh bodu

7.03 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu