NAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR K NÁVRHU DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2020

NAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR K NÁVRHU DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2020
NAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR K NÁVRHU DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2020

Rada městské části vyslovila v pátek 6. března 2020 souhlas s návrhem Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 2020. „Zásady“ bude schvalovat ZMČ Praha 20 na jednání plánovaném na pondělí 16. března 2020 od 17:00 na Chvalském zámku.

V návrhu „zásad“ došlo oproti roku 2019 k několika změnám – jejich cílem je mj. rozšíření okruhu aktivit, na něž lze dotační prostředky čerpat; prodloužení doby, po kterou mohou žadatelé odstraňovat chyby v již podaných žádostech; možnost dodávat účty a faktury na úřad formou scanu; výslovná možnost podávat žádosti také datovou schránkou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem) a rovněž možnost čerpat dotaci také na aktivity konané mimo území městské části.

S ohledem na to, že „zásady“ je třeba schválit, aby jednotliví žadatelé mohli podávat žádosti, dospělo vedení městské části k rozhodnutí uzavřít diskusi o podobě „zásad“ až na zasedání ZMČ 16. března. V případě, že máte k navrženým „zásadám“ nějaké připomínky, prosím Vás o jejich zaslání na e-mail vilem_cap@pocernice.cz, a to do středy 11. března 2020. Ve čtvrtek 12. března došlé připomínky vyhodnotíme s pracovníky OSVŠ a připravíme pozměňovací návrh ke znění zásad, s nímž radní vyslovili v pátek 6. března souhlas. V případě, že žádné připomínky neobdržíme, navrhnu 16. března zastupitelům, aby schválili návrh „zásad“ ve znění, které rada odsouhlasila.

Návrh „zásad“ schválených Radou (včetně návazných formulářů) je samozřejmou součástí této zprávy. Nejzásadnější změny jsou vyznačeny červenou barvou.

Pracujeme také na možnosti čerpat od roku 2021 „víceleté“ granty, od příštího roku chceme také grantové formuláře upravit do formátu ZFO, který je intuitivnější a pro žadatele příznivější. J Těmto změnám bude předcházet veřejné setkání se zastupiteli, počernickými spolky i dalšími potenciálními žadateli o dotace z rozpočtu městské části – uskuteční se, předpokládám, v podzimních měsících tohoto roku.

Těším se na Vaše připomínky a přeji krásný den.

 

Ing. Vilém Čáp

Místostarosta pro rozpočet, dotace a granty

Zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 rok 2020

Formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace MČ právnická osoba

Formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ fyzická  osoba

Vyúčtování individuální dotace MČ Praha 20 rok 2020

Žádost o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace v roce 2020