OMEZENÍ VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

OMEZENÍ VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
OMEZENÍ VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Usnesením vlády České republiky č. 217 ze dne 15. 3. 2020 publikovaného pod č. 87 Sbírky zákonů bylo uloženo správním orgánům omezení práce na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu směřujícím k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví úředních osob. Bohužel při pořizování fotografií pro občanský průkaz nebo cestovní pas nemůžeme dostatečně chránit pracovníky úřadu i veřejnost, neboť fotografovaná osoba nemůže mít zakryta ústa a nos rouškou a zároveň toto fotografování probíhá v malé kabince, která je obtížně dezinfikovatelná, pokud by fotografovaný žadatel trpěl např. respiračním onemocněním. Z tohoto důvodu není v současné době možné podat žádost o nový občanský průkaz či cestovní doklad u našeho úřadu, pokud podání žádosti je spojeno s pořízením fotografie žadatele. Fotografie žadatele nemusí být pořizována, pokud je stále uložena v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a žadatel nezměnil podobu. Tyto fotografie jsou v těchto informačních systémech uloženy po dobu orientačně 12 měsíců od posledního pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas.

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko, na základě kterého je možno prokazovat totožnost i osobními doklady (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), kterým skončila platnost po 1. březnu 2020. Shodně tak zůstávají v platnosti i řidičské průkazy, kterým skončila platnost po 1. březnu 2020. Občané též nemají povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě 15 pracovní dnů, pokud k tomu byli povinni po 1. březnu 2020 (např. z důvodu změny příjmení po sňatku či rozvodu, dovršení 15 let věku, po ztrátě či odcizení apod.). Porušení těchto povinností nebude považováno ze strany správních orgánů za přestupek.

V urgentních případech, kdy by se občan Městské části Praha 20 dostal do mimořádně tíživé situace v důsledku absence občanského průkazu, případně potřebuje vystavit nový občanský průkaz z důvodu plnění úkolů směřujících k dosažení cílů nouzového stavu apod., kontaktujte nás na telefonních číslech 271 071 607, 271 071 773 nebo 271 071 659.

Ostatní činnosti na úseku osobních dokladů, cestovních dokladů a evidence obyvatel jsou nadále vykonávány, vyhotovené doklady mohou občané převzít v omezených úředních hodinách, doporučujeme se předem telefonicky objednat na výše uvedených telefonních číslech. Stejně tak můžete s našimi pracovníky telefonicky zkonzultovat veškeré otázky týkající se této problematiky. Velice se omlouváme za vzniklé nepohodlí, nicméně naší prioritou je neohrožení zdraví jak veřejnosti, tak zaměstnanců úřadu.