Volby 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2020 Sb. byly dne 15. dubna 2020 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a byly stanoveny následující dny voleb:

 • I. kolo voleb proběhne ve dnech pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a sobota 3. října 2020 od 8:00 do 14:00.
 • Případné II. kolo voleb proběhne o týden později, tedy ve dnech 9. a 10. října 2020.

Městská část Praha 20 – Horní Počernice je součástí volebního obvodu pro volby do Senátu č. 24, který zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice a Praha-Vinoř. Sídlem volebního obvodu je městská část Praha 9 a registračním úřadem je Úřad městské části Praha 9 se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany.

Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jiném stálém volebním okrsku na území volebního obvodu č. 24.

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29);
 • osobně v úředních hodinách na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 2020 do 14:00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat do 30. 9. 2020 do 16:00. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít níže uvedený formulář.

——————————————–

*dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku (osvobození neplatí při ověření podpisu prováděném Českou poštou, Hospodářskou komorou a notářem)

———————————————

Úřední hodiny odboru živnostenského a občanskosprávních agend jsou následující:

Pondělí           8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý              8:00 – 12:00

Středa             8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek           8:00 – 12:00

Pátek               8:00 – 11:00

 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend je umístěn v přízemí „hlavní budovy“ Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice (vchod je z ulice Mezilesí).

Upozornění k voličským průkazům

 • V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
 • Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 17. 9. 2020, předá jej osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 • O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem voleb. ÚMČ Praha 20 v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 7. 10. 2020 do 16.00 hodin.
 • Lhůty pro přijímání žádostí o vydání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je prodloužit ani prominout jejich zmeškání.
 • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a o i v případě ztráty během poštovní přepravy.
 • Elektronicky lze podat žádost o vydání voličského průkazu jen prostřednictvím informačního sytému datových schránek. Zákon o volbách do Parlamentu ČR nepřipouští podání žádosti o vydání voličského průkazu emailem, ani pokud by zpráva obsahovala elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

 

 Žádost o voličský průkaz