Volby 2019

volby2019-tema_181012-121012_ace   Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání 17. ledna 2019,  volby do Evropského parlamentu konané na území ČR.

Volby se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz pro voliče s trvalým pobytem v Horních Počernicích vydává ÚMČ Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, Jívanská 647, přízemí.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
– osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Formulář ke stažení Z D E

Informace o zásadách a způsobu hlasování