Volby 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2020 Sb. byly dne 15. dubna 2020 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a byly stanoveny následující dny voleb:

 • I. kolo voleb proběhne ve dnech pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a sobota 3. října 2020 od 8:00 do 14:00.
 • Případné II. kolo voleb proběhne o týden později, tedy ve dnech 9. a 10. října 2020.

Městská část Praha 20 – Horní Počernice je součástí volebního obvodu pro volby do Senátu č. 24, který zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice a Praha-Vinoř. Sídlem volebního obvodu je městská část Praha 9 a registračním úřadem je Úřad městské části Praha 9 se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany.

Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jiném stálém volebním okrsku na území volebního obvodu č. 24.

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29);
 • osobně v úředních hodinách na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 2020 do 14:00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat do 30. 9. 2020 do 16:00. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít níže uvedený formulář.

* dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku (osvobození neplatí při ověření podpisu prováděném Českou poštou, Hospodářskou komorou a notářem)

Úřední hodiny odboru živnostenského a občanskosprávních agend jsou následující:

Pondělí           8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý              8:00 – 12:00 (po předchozí telefonické objednávce na tel. č. 271 071 654)

Středa            8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek            8:00 – 12:00 (po předchozí telefonické objednávce na tel. č. 271 071 654)

Pátek               8:00 – 11:00 (po předchozí telefonické objednávce na tel. č. 271 071 654)

 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend je umístěn v přízemí „hlavní budovy“ Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice (vchod je z ulice Mezilesí).

Upozornění k voličským průkazům

 • V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
 • Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 17. 9. 2020, předá jej osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 • O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem voleb. ÚMČ Praha 20 v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 7. 10. 2020 do 16.00 hodin.
 • Lhůty pro přijímání žádostí o vydání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je prodloužit ani prominout jejich zmeškání.
 • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a o i v případě ztráty během poštovní přepravy.
 • Elektronicky lze podat žádost o vydání voličského průkazu jen prostřednictvím informačního sytému datových schránek. Zákon o volbách do Parlamentu ČR nepřipouští podání žádosti o vydání voličského průkazu emailem, ani pokud by zpráva obsahovala elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Žádost o voličský průkaz

Volební místnosti

Volební místnosti se nachází ve shodných místech jako u předchozích voleb. Adresu své volební místnosti volič nalezne například na obálce, ve které jsou distribuovány hlasovací lístky nebo ve volební aplikaci na stránce http://kudykvolbam.iprpraha.cz/.

 

číslo volebního okrsku název objektu, ve kterém se nachází volební místnost adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost telefonní         číslo

(v provozu jen během voleb)

ulice č. p.
20001 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20002 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20003 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20004 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20005 Veřejná knihovna Náchodská 754/94 773 566 981
20006 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20007 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20008 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20009 MŠ a ZŠ Bártlova Bártlova 83/1 773 566 847
20010 KC Domeček – 1. patro Votuzská 322/12 773 565 659
20011 KC Domeček Votuzská 322/12 773 565 659
20012 Fakultní základní škola Chodovická Chodovická 2250/36 773 565 591

Protiepiedmiologická opatření během voleb

Z důvodu epidemie COVID-19 platí během pohybu voliče po budově, ve které probíhají volby zvláštní protiepidemiologická opatření. Volič musí mít v budově, ve které je umístěna volební místnost i ve volební místnosti chráněna ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným prostředkem, který si může sejmout jen z důvodu identifikace na pokyn člena volební komise. Po vstupu do volební místnosti si volič vydesinfikuje ruce. V průběhu vlastní volby je volič povinen dodržovat odstup od volební členů volební komise i dalších voličů minimálně 2 metry, pokud člen volební komise nestanoví jinak (např. pro převzetí úřední obálky a prokázání totožnosti). Voliči s nařízenou izolací nebo karanténou nemohou hlasovat ve svých běžných volebních místnostech. Pro tyto voliče byl zákonem určen zvláštní způsob volby (viz dále).

Názorné metodické video k průběhu hlasování si můžete prohlédnout na této stránce.

 

Hlasování do přenosné hlasovací schránky

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky příslušnou volební komisi (telefonní čísla jednotlivých komisí jsou uvedena výše v tabulce) nebo před konáním voleb na tel. číslech 271 071 654 nebo 271 071 607. Do přenosné hlasovací schránky nemůže hlasovat volič v nařízené izolaci či karanténě.

 

Hlasování osob v nařízené izolaci či karanténě

Byla-li Vám nařízena karanténa či izolace, nemůžete hlasovat ve svých obvyklých volebních místnostech, neboť 24. srpna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, který je určen je určen pro osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Zákon vedle toho také umožňuje hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tyto voliče v karanténě či izolaci byly zavedeny zvláštní možnosti hlasování:

1) Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – Pro volební obvod pro volby do Senátu parlamentu ČR č. 24 (Praha 9) bude stanoviště umístěno na parkovišti za Poliklinikou Prosek (Lovosická 440/40, Praha 9). Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí Armáda ČR. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

2) Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

3) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit Magistrátu hl. m. Prahy na tel. číslech 773 026 008, 773 026 020 nebo 773 026 689, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude ve volebním týdnu probíhat v pátek od 7:00 do 22:00 a v sobotu od 7:00 do 14:00.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří příslušníků Armády ČR a zapisovatele jmenovaného Magistrátem hl. m. Prahy. Sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací o zvláštním způsobu hlasování pro voliče v karanténě či izolaci naleznete na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.