Informace pro kandidující subjekty do ZMČ Praha 20

INFORMACE PRO KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY

Kdo může kandidovat do zastupitelstva Městské části Praha 20?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má trvalý pobyt v Městské části Praha 20,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Městské části Praha 20 mohou podat volební strany typu:

 1. registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
 2. nezávislí kandidáti,
 3. sdružení nezávislých kandidátů,
 4. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce / městské části a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu. Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě. Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, po tomto termínu již není možné kandidátní listinu podat) Úřadu Městské části Praha 20, odboru živnostenskému a občanskoprávních agend. Podání kandidátní listiny je potvrzeno zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi. Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete zde.

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva městské části (tedy Zastupitelstvo Městské části Praha 20),
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny (nicméně vytvoření volebních obvodů na území Městské části Praha 20 nepředpokládáme),
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí. Údaj o pohlaví kandidáta nebude uveden na volebním lístku, nicméně ze statistických důvodů je třeba jej uvést na kandidátní listině, vzhledem k platné legislativě je možnost pohlaví dána jen muž nebo žena.

 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

– vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby zastupitelstva Městské části Praha 20.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat (vzor petice naleznete zde). Upozorňujeme, že nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu kandidatury ve volbách.

Počty podpisů na petici jsou stanoveny v příloze k zákonu č. 491/2001 Sb., v případě Městské části Praha 20 činí potřebný počet podpisů na petici podporující nezávislého kandidáta alespoň 2% obyvatel městské části (minimálně však 600 podpisů). V případě sdružení nezávislých kandidátů činí potřebný počet podpisů na petici 7% obyvatel městské části. V souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra z 6. května 2022 bylo zjištěno, že Městská část Praha 20 měla k. 1. lednu 2022 celkem 16 140 obyvatel. Minimální počet podpisů na petici podporující nezávislého kandidáta tedy činí 600 podpisů a minimální počet podpisů na petici podporující sdružení nezávislých kandidátů činí 1 130 podpisů.

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad, tedy odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20, přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranily do 1. srpna 2022. Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny. V případě, že závady nebyly odstraněny, o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny v případě, že k nápravě nestačí předchozí postup.

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

Kontaktní údaje

Ve věcech voleb se můžete obracet na následující zaměstnance odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20:

Milan Hejkrlík tel.: 271 071 761 Milan_Hejkrlik@pocernice.cz
Martina Procházková tel.: 271 071 654 Martina_Prochazkova@pocernice.cz
Martina Krátká tel.: 271 071 657 Martina_Kratka@pocernice.cz

Zároveň nabízíme zmocněncům či zástupcům volebních stran možnost konzultací před podáním kandidátních listin. Pro smluvení si termínu schůzky prosím využijte výše uvedené kontaktní údaje.

Přílohy