Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která proběhne ve dnech pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat za 14 dní od kola prvního, tedy v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Stálý seznam voličů

 

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 20. Každý volič si může v níže uvedených úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem ve volbě prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, která alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

 

Úřední hodiny pro ověření zápisu ve stálém seznamu voličů:

 

Pondělí            8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý               8:00 – 12:00

Středa             8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek            8:00 – 12:00

Pátek              8:00 – 11:00

 

Voličský průkaz

 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz jen na první či druhé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

 

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29) nebo prostřednictvím portálu občana;
  • osobně v úředních hodinách na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti o voličský průkaz:

 

Pondělí            8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý               8:00 – 12:00

Středa             8:00 – 12:00    13:00 – 18:00

 

 

Písemná či elektronická žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat do 11. ledna. 2023 do 16:00. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít zde uveřejněný formulář. Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, případně jej předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Ověřování podpisů na plných mocech souvisejících s vystavením či převzetím voličských průkazů provádí správní orgány bezplatně (ověření podpisu u České pošty podléhá poplatku 30 Kč). Upozorňujeme, že bez předložení vydaného voličského průkazu nebude voliči umožněno hlasovat v okrsku podle místa jeho trvalého pobytu. V případě ztráty není možné vydat duplikát voličského průkazu.

 

Ve věcech voličských průkazů se můžete každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a 13:00 do 18:00 a v úterý od 8:00 do 12:00 obrátit na Martinu Procházkovou či Martinu Krátkou na tel. číslech 271 071 654 nebo 271 071 657.

 

Žádost o vydání voličského průkazu k vyplnění WORD

Žádost o vydání voličského průkazu PDF