Informace ke komunálním volbám 2022

Informace o volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2022 Sb. byly dne 5. dubna 2022 vyhlášeny mimo jiné volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Termín konání voleb byl stanoven na pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a na sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Volby budou probíhat v tradičních volebních místnostech v základních školách v Horních Počernicích, Místní veřejné knihovně a Kulturním centru Domeček.

Do Zastupitelstva Městské části Praha 20 se bude volit celkem 25 členů zastupitelstva a území Městské části Praha 20 bude tvořit jeden volební obvod.

Stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v Městské části Praha 20. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16:00 hodin. Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže. Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb. Upozorňujeme, že pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy nejsou vydávány voličské průkazy, každý volič hlasuje ve volební místnosti ve svém volebním okrsku.

Distribuce hlasovacích lístků

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 i pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 20. září 2022. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech.

Adresy volebních místností

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorách, jako v předchozích volbách.

 

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.

 

Rozřazení jednotlivých adresních míst (ulic a čísel popisných) do jednotlivých volebních okrsků naleznete na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo ve volební aplikaci kudykvolbam.iprpraha.cz.

Hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb vystavovat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva.  Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je možné od 1. 9. 2022 požádat na tel. čísle 271 071 654. Žádost o hlasování do přenosné hlasovací schránky přijímají též jednotlivé volební komise na telefonních číslech, která budou zveřejněna na stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“, případně se můžete obrátit během voleb na stálou službu na tel. čísle 271 071 607.

INFORMACE PRO KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY

Kdo může kandidovat do zastupitelstva Městské části Praha 20?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má trvalý pobyt v Městské části Praha 20,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Městské části Praha 20 mohou podat volební strany typu:

 1. registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
 2. nezávislí kandidáti,
 3. sdružení nezávislých kandidátů,
 4. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce / městské části a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu. Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě. Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, po tomto termínu již není možné kandidátní listinu podat) Úřadu Městské části Praha 20, odboru živnostenskému a občanskoprávních agend. Podání kandidátní listiny je potvrzeno zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi. Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete zde.

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva městské části (tedy Zastupitelstvo Městské části Praha 20),
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny (nicméně vytvoření volebních obvodů na území Městské části Praha 20 nepředpokládáme),
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu. Zastupitelstvo Městské části Praha 20 na svém zasedání dne 20. června 2022 stanovilo počet volených zastupitelů na 25. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí. Údaj o pohlaví kandidáta nebude uveden na volebním lístku, nicméně ze statistických důvodů je třeba jej uvést na kandidátní listině, vzhledem k platné legislativě je možnost pohlaví dána jen muž nebo žena.

 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

– vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby zastupitelstva Městské části Praha 20.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat (vzor petice naleznete zde). Upozorňujeme, že nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu kandidatury ve volbách.

Počty podpisů na petici jsou stanoveny v příloze k zákonu č. 491/2001 Sb., v případě Městské části Praha 20 činí potřebný počet podpisů na petici podporující nezávislého kandidáta alespoň 2% obyvatel městské části (minimálně však 600 podpisů). V případě sdružení nezávislých kandidátů činí potřebný počet podpisů na petici 7% obyvatel městské části. V souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra z 6. května 2022 bylo zjištěno, že Městská část Praha 20 měla k. 1. lednu 2022 celkem 16 140 obyvatel. Minimální počet podpisů na petici podporující nezávislého kandidáta tedy činí 600 podpisů a minimální počet podpisů na petici podporující sdružení nezávislých kandidátů činí 1 130 podpisů.

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad, tedy odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20, přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranily do 1. srpna 2022. Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny. V případě, že závady nebyly odstraněny, o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny v případě, že k nápravě nestačí předchozí postup.

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

Kontaktní údaje

Ve věcech voleb se můžete obracet na následující zaměstnance odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20:

Milan Hejkrlík tel.: 271 071 761 Milan_Hejkrlik@pocernice.cz
Martina Procházková tel.: 271 071 654 Martina_Prochazkova@pocernice.cz
Martina Krátká tel.: 271 071 657 Martina_Kratka@pocernice.cz

Zároveň nabízíme zmocněncům či zástupcům volebních stran možnost konzultací před podáním kandidátních listin. Pro smluvení si termínu schůzky prosím využijte výše uvedené kontaktní údaje.

Přílohy