Osvědčení o státním občanství

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Osvědčení o státním občanství České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

fyzická osoba zletilá, o jejíž státní občanství se jedná

 • za dítě mladší 15 let
  • zákonný zástupce nebo
  • opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení nebo
  • osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče nebo
  • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.
 • za zemřelou osobu
  • příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec, nebo
  • fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U příslušného úřadu se podává žádost a předloží se potřebné doklady. Pokud jsou splněny všechny náležitosti, je vystaveno osvědčení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplnění a podání písemné žádosti a dotazníku u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 20.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Má-li osoba trvalý pobyt v MČ Praha 20, žádost podává u Úřadu MČ Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je nutné připojit doklady týkající se fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • vyplněný dotazník
 • rodný list, oddací list, pokud jste uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud jste vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto doklady k dispozici
 • dříve vydané doklady o Vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto doklady k dispozici,
 • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky (K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.)
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství
 • Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář a dotazník k žádosti o osvědčení státního občanství občan obdrží u úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro vydání osvědčení o státním občanství je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se vyřizuje bezodkladně, ve složitých případech je stanovena lhůta maximálně 180 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci řízení nejsou určeni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

emai: urad@pocernice.cz

ID datové schránky : seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR lze podat prostřednictvím úřadu městské části, který ve věci rozhodl, k Magistrátu hlavního města Prahy. Rozhoduje-li krajský úřad lze odvolání podat prostřednictvím tohoto úřadu na Ministerstvo vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných údajů lze postihnout dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR oddělení státního občanství a matrik

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend

26. Kontaktní osoba

Martina Procházková , tel. 271 071 654, martina_prochazkova@pocernice.cz

Martina Krátká, tel. 271 071 657, martina_kratka@pocernice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.8.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———

Elektronické formuláře