Vydání občanského průkazu

Pojmenování (název) životní situace:

Vystavení nového občanského průkazu (vystavení nového nebo výměna stávajícího občanského průkazu)

 

Základní informace k životní situaci:

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let; občan, jehož svéprávnost byla omezena a rovněž občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů: 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později). Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 až 10 číslic) – zadání není povinné.

 • vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.
 1. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok), o vydání OP za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která na základě soudního rozhodnutí pečují o občana mladšího 15 let. Tyto osoby k žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený souhlas se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání OP za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Upozornění 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.  Občan, který podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

 Jaké jsou další podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně nebo prostřednictvím jiné osoby.

Na které instituci životní situaci řešit:

U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,

Podání žádosti o vystavení nového dokladu:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři, a to za těchto podmínek:
  • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
  • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Převzetí občanského průkazu

 • občan převezme občanský průkaz u úřadu, u kterého byla žádost podána, příp. může občanský průkaz převzít u kteréhokoliv úřadu, který uvede při podání žádosti – v tomto případě hradí při převzetí občanského průkazu správní poplatek 100 Kč.
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít v místě vydání občanského průkazu
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno,
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód (4 až 10 číslic), který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. V případě aktivace kontaktního elektronického čipu občan zadává identifikační osobní kód a deblokační osobní kód (4 až 10 číslic)
 • Je-li držitel občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení správní odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu; žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografie lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými se pořizuje na místě podání žádosti.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s omezenou dobou platnosti (zpravidla 1 měsíc) například po nabytí státního občanství nebo z důvodu výkonu volebního práva potom:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v informačním systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.

Náležitosti fotografie:

 • hladký povrch; v černobílém nebo barevném provedení; obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.
 • nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu (tedy ne prvního občanského průkazu) se předkládá

 • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
 1. a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1.000 Kč
 2. b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
 3. c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
 1. a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
 2. b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
 3. c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let
 1. a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
 2. b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
 3. c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
 4. d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let
 1. a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 300 Kč
 2. b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200 Kč
 3. c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 100 Kč
 4. d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
 1. a) osobám, které dosáhly věku 15 let 200 Kč
 2. b) osobám mladším 15 let 100 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let – 100 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti – 100 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou (pro platby nad 200 Kč na přepážce při podání žádosti o občanský průkaz. Platební karty American Express nejsou přijímány. Za vydání občanského průkazu v případě procházející platnosti, změně místa trvalého pobytu, změně stavu, změně jména a příjmení se správní poplatek nehradí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 • Občan může žádost podat ve dvou zkrácených lhůtách, a to: v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

 • 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech:

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 1. a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a),
 3. c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),
 4. d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo
 5. e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

(2) Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

(3) Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

 1. a) poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a), nebo
 2. b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

 1. a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 3, nebo
 2. b) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

Nejčastější dotazy:

Tituly

S účinností od 2. 8. 2021 se tituly do občanského průkazu nezapisují.

Rodinný stav / registrované partnerství

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Ohlášení ztráty či odcizení občanského průkazu

Ohlásit ztrátu či odcizení občanského průkazu, stejně tak odevzdat nalezený občanský průkaz lze provést u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na matričním úřadě, u orgánu Policie ČR či u zastupitelského úřadu.