Ohlášení dokončení stavby

(podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 • Ohlášení se podává:

  Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 20

  Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice

 • <h3>I. Identifikační údaje stavby</h3>

 • <h3>II. Údaje o stavebníkovi</h3>

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • <h3>III. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena</h3>

 • Rozhodnutí/opatření (stavební povolení, souhlas s ohlášením, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společné povolení, opakované stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení, územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí anebo územní souhlas u stavebních záměrů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení):

 • <h3>IV.Datum dokončení stavby</h3>

 • <h3>V. Přílohy</h3>

 • 1. Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě přístavby) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku

  2. Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací nebo dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci/ověřené dokumentaci

  3. Doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy