Strategické plánování

Strategický plán jako klíčový rozvojový dokument.
Cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o dlouhodobém socioekonomickém směřování města.
Skládá se ze tří celků, z analytické části, návrhové části a implementační části. Součástí dokumentu je Akční plán, který představuje konkrétní investiční záměry na nejbližší období.

Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 – ZDE

 

Připravujeme nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 OBRÁZEK

 

Přípravy na zpracování nového Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 jsme zahájili počátkem května. Smyslem strategického plánu je zmapovat rozvojové problémy a potřeby území Městské části Praha 20 a na jejich základě stanovit rozvojové priority na příští desetiletí. Vše především s ohledem na naše rozpočtové možnosti. Cílem je, aby aktivity, které bude MČ v příštích deseti letech realizovat, naplňovaly rozvojovou vizi Horních Počernic, reagovaly na stěžejní problémy a potřeby městské části, nepřetěžovaly rozpočet MČ a aby na sebe účinně navazovaly.

„Každá obec se musí rozvíjet. Tím chci říci, že je zapotřebí reagovat na aktuální požadavky společnosti, na moderní trendy a na měnící se potřeby občanů. Proto vás, občany Horních Počernic

žádám, abyste se zapojili do tvorby Strategického plánu, který je pro zvýšení kvality života v Horních Počernicích nezbytný. Stanete se významnými spolutvůrci a hybateli při plánování rozvoje obce. Vaše názory a podněty jsou jedním z důležitých nástrojů pro efektivní a účelné investování. Díky tomu se tak budeme moci přiblížit ke splnění vašich očekávání,“ říká starosta Mgr. Petr Měšťan.

Strategický plán připravuje tým odborníků ve spolupráci s pracovníky a vedením Úřadu městské části. Do přípravy dokumentu bude ovšem zapojena i široká veřejnost. První možností zapojení veřejnosti je účast na právě spuštěné anketě, jejímž smyslem je vyhodnotit spokojenost obyvatel s různými aspekty života v městské části a určit rozvojové priority MČ z pohledu občanů. Anketní otázky vyplňte ZDE. Do ankety je možné se zapojit do 31. července 2020.

Další možností občanů k zapojení se do tvorby strategického plánu bude veřejné projednání, které se uskuteční v listopadu tohoto roku. Na veřejném projednání bude představena rozvojová vize, která stanoví, jaké by měly být Horní Počernice k roku 2030 a dále představena opatření, jejichž prostřednictvím by se tato vize měla naplnit. Občané dostanou na veřejném projednání prostor k diskuzi navržených opatření a k námětům na jejich úpravy či doplnění.

Informace o vznikajícím strategickém plánu budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách městské části i v Hornopočernickém zpravodaji.

Demografická studie Městské části Praha 20 zaměřená na oblast školství, sociálních služeb a zdravotnictví s horizontem prognózy do roku 2045

Demografická studie