Adopce stromů

Zveme občany ke společné péči o městskou zeleň a nabízíme jim aktivní spolupráci. Adopce stromů je řešena formou přijetí finanční daru pro jeho pořízení. Finanční dar nemusí být přijat pouze od jednotlivce, mohou se něm podílet firmy, sousedé, třídy, školy, sportovní oddíly, instituce či firmy.

Pravidla adopce stromů:

  1. Seznam stromů, určených pro adopci, zveřejňuje Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 na webových stránkách úřadu.
  2. Druh, kvalita, cena stromu a místo pro jeho výsadbu je určeno Odborem místního hospodářství ÚMČ Praha 20.
  3. Seznam stromů, určených pro adopci, je aktualizován vždy 2x do roka a to k 30. dubnu a k 30. listopadu.
  4. Kontaktní osobou je Petra Svobodová e-mail: petra_svobodova@pocernice.cz
  5. Adoptovat je možné pouze celý strom, částečné příspěvky nejsou možné.
  6. Finanční dar související s adopcí stromu je možné uhradit pouze bezhotovostním převodem.
  7. Po uzavření Darovací smlouvy obdrží dárce Certifikát o adopci stromu.
  8. Výsadba a následná péče o strom bude zajištěna Odborem místního hospodářství ÚMČ Praha 20.

Bude-li to možné a budete-li mít zájem o osobní zapojení do výsadby, s předstihem budete o termínu výsadby informováni. Po výsadbě můžete  adoptovaný strom monitorovat a v případě poškození či napadení škůdci toto ohlásit Odboru místního hospodářství. V závislosti na klimatických podmínkách je možné strom zalévat a odplevelovat dle potřeby a výskytu nežádoucích rostlin v okolí.

Garantem projektu Adopce stromů je Městská část Praha 20.

 

Certifikat_adopce_stromu_A4_v2 (2)

 

Přílohy