Volby do Evropského parlamentu 2024

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 publikovaném ve Sbírce zákonů dne 27. 2. 2024 pod č. 38/2024 Sb., byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

  • pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • sobota 8. června 2024 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Upozornění pro voliče – státní občany ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 20:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách oddělení správního ÚMČ Praha 20 ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskoprávních agend, oddělení správní. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je sestavován 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy počínaje 28. dubnem 2024 si volič může v úředních hodinách oddělení správního ÚMČ Praha 20 ověřit, zda byl zanesen do tohoto seznamu voličů.

 

Upozornění pro voliče – občany jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 20:

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně v úředních hodinách odd. správního ÚMČ Praha 20 podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je voliče zapsán v seznamu voličů). Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:

 

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, žádost zaslaná poštou nebo nepředaná osobně musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29); žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024;
  • od data zpřístupnění prostřednictvím tzv. portálu občana na stránce portal.gov.cz;
  • osobně v úředních hodinách oddělení správního ÚMČ Praha 20.

 

Osobně je možno o voličský průkaz požádat nejpozději do 5. 6. 2024 16:00, žádosti o vystavení voličského průkazu podané jiným způsobem musí být doručeny Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024. Voličské průkazy budou vydávány nebo předávány k poštovní přepravě dle volby žadatele nejdříve dne 23. 5. 2024. Při osobní podání žádost ve dnech 23. 5. 2024 až 5. 6. 2024 do 16:00 budou voličské průkazy předávány žadateli na místě. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Za vystavené voličské průkazy není možné v případě jejich ztráty či poškození vystavit duplikát. Ověřování podpisů na žádostech o voličských průkaz provádí správní orgány (nikoliv notáři, Česká pošta apod.) bezplatně.

 

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU:

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení správní – matrika

 

Po:         8:00 – 11:45      13:00 – 17:45

Út:         8:00 – 11:45

St:          8.00 – 11:45      13.00 – 17:45 (dne 5. 6. 2024 jen do 16.00)

Čt:         8:00 – 11:45      po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 271 071 654 nebo 271 071 657

Pá:         8:00 – 10:45      po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 271 071 654 nebo 271 071 657