Volby do Evropského parlamentu 2024

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 publikovaném ve Sbírce zákonů dne 27. 2. 2024 pod č. 38/2024 Sb., byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

  • pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • sobota 8. června 2024 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Upozornění pro voliče – státní občany ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 20:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách oddělení správního ÚMČ Praha 20 ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskoprávních agend, oddělení správní. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je sestavován 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy počínaje 28. dubnem 2024 si volič může v úředních hodinách oddělení správního ÚMČ Praha 20 ověřit, zda byl zanesen do tohoto seznamu voličů.

Upozornění pro voliče – občany jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 20:

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně v úředních hodinách odd. správního ÚMČ Praha 20 podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volební místnosti

Místem konání voleb jsou volební místnosti v následujících volebních okrscích:

 

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice

 

Rozdělení jednotlivých adresních míst do volebních okrsků zůstává nezměněno. Informace o příslušném volební okrsku budou též uvedeny na obálkách, ve kterých budou distribuovány hlasovací lístky. Případně tuto informaci získá volič na oddělením správním Úřadu městské části Praha 20 na telefonních číslech 271 071 654 nebo 271 071 657. Zhruba dva týdny před volbami bude funkční webová aplikace Hlavního města Prahy s navigací do volebních místností na adrese https://kudykvolbam.iprpraha.cz/.

Distribuce hlasovacích lístků

Sady hlasovacích lístků budou distribuovány nejpozději v úterý 4. června 2024 do poštovních schránek voličů s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 20. Upozorňujeme, že schránky musí být volně přístupné a označených jmény voličů, v opačném případě nebudou moci být řádně doručeny. Jednotlivé sady hlasovacích lístků je možno si též vyzvednout od 27. května 2024 v recepci Úřadu městské části Praha 20 v budovách Jívanská 647 a Jívanská 635. Sady hlasovacích lístků budou též k dispozici ve všech volebních místnostech.

Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je voliče zapsán v seznamu voličů). Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:

  • prostřednictvím tzv. portálu občana na stránce https://obcan.portal.gov.cz;
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, žádost zaslaná poštou nebo nepředaná osobně musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29); žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024. Na žádosti zaslané emailem nebude brát zřetel;
  • osobně v níže uvedených úředních hodinách oddělení správního – matriky ÚMČ Praha 20.

 

Osobně je možno o voličský průkaz požádat nejpozději do 5. 6. 2024 16:00, žádosti o vystavení voličského průkazu podané jiným způsobem musí být doručeny Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 31. 5. 2024. Voličské průkazy budou vydávány nebo předávány k poštovní přepravě dle volby žadatele nejdříve dne 23. 5. 2024. Při osobní podání žádost ve dnech 23. 5. 2024 až 5. 6. 2024 do 16:00 budou voličské průkazy předávány žadateli na místě. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Za vystavené voličské průkazy není možné v případě jejich ztráty či poškození vystavit duplikát. Ověřování podpisů na žádostech o voličských průkaz provádí správní orgány (nikoliv notáři, Česká pošta apod.) bezplatně. Upozorňujeme, že v případě požadavku na zaslání voličského průkazu poštou, jsou průkazy zasílány doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta a převzetí jinou osobou, než uvedeným adresátem nebude možné. Zároveň Úřad městské části Praha 20 nemůže garantovat, zda Česká pošta skutečně doručí voličské průkazy v termínu před konáním voleb.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky příslušnou volební komisi (telefonní čísla budou v průběhu května zveřejněna na www.pocernice.cz, případně na webu https://kudykvolbam.iprpraha.cz ) nebo od 13. května 2024 na tel. číslech 271 071 654 nebo 271 071 607 nebo emailem zaslaným na adresu eva_haislova@pocernice.cz.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU:

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení správní – matrika

Po:         8:00 – 11:45      13:00 – 17:45

Út:         8:00 – 11:45

St:          8:00 – 11:45      13:00 – 17:45 (dne 5. 6. 2024 jen do 16.00)

Čt:         8:00 – 11:45      po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 271 071 654 nebo 271 071 657

Pá:         8:00 – 10:45      po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 271 071 654 nebo 271 071 657

 

okrsky pro tisk