TISKOVÉ ZPRÁVY

V Horních Počernicích 10. dubna 2024

 

Městská část Praha 20 spustila programy pomoci pro spoluobčany v tíživých situacích

Tíživá sociální nebo ekonomická situace a zvyšující se životní náklady mohou vést k tomu, že se občané nezaviněně ocitají v krajních životních situacích. Z tohoto důvodu zřídila Praha 20 – Horní Počernice sousedskou pomoc založenou na dvou programech: potravinové pomoci RePot a sociálním šatníku ReTex.

Programy RePot a ReTex jsou určeny rodinám, dětem, seniorům, samoživitelům nebo lidem bez domova s trvalým bydlištěm v městské části. Potraviny a oblečení si lidé mohou zajistit pro individuální potřebu nebo pro své děti. Výdejní místem obou programů je areál Domu s pečovatelskou službou, Třebešovská 17.

Potravinová pomoc je při první návštěvě vydána okamžitě, dále pak po získání  doporučení Odboru sociálních věcí a školství městského úřadu nebo státního Úřadu práce.

„Budeme se snažit pomoci každému, kdo ji opravdu potřebuje a není to nic, za co by se člověk v tíživé situaci měl stydět,“ říká starosta městské části Petr Měšťan.

Výdej potravin i oblečení probíhá každé úterý od 9 do 12 hodin. Pro nepohyblivé spoluobčany je po dohodě zajištěn i jedenkrát týdně rozvoz potravin. Telefonní číslo pro organizování pomoci je 271 071 651.

„Samozřejmě se budeme snažit přizpůsobit výdej pomoci také individuální situaci, proto mohou spoluobčané i volat na uvedené telefonní číslo, kde se jim pokusíme vyjít maximální vstříc,“ doplňuje místostarostka Hana Moravcová.

Spoluobčané, kteří se rozhodnou darovat do programu ReTex oblečení je pak mohou odevzdat v budově městského úřadu každé pondělí od 14 do 17 hodin v Jívanské ulici 365.

 

Kontakt:

Hana Moravcová, místostarostka MČ Praha 20

Hana_Moravcova@pocernice.cz

602 348 859

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

Petr_Mestan@pocernice.cz

606 871 957

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V Praze 5. prosince 2023

 

V Horních Počernicích vznikne “Zahradní čtvrť Robotnice”

 

Smlouvu o spolupráci při výstavbě veřejné, technické a dopravní infrastruktury „Zahradní čtvrť Robotnice“ podpořila i většina opozičních zastupitelů. 

 

Výstavba je rozdělena do jednotlivých etap, kdy realizace každé etapy je podmíněna splněním závazku realizovat nezbytnou dopravní infrastrukturu, a to komunikaci Robotnice včetně jejího napojení podjezdem pod Pražským okruhem na Černý Most. Tato zásadní dopravní stavba přinese odlehčení přetížené ulice Náchodská. 

 

“Městská část získá pozemky v hodnotě 115 mil. Kč, které budou sloužit jako zelená oddechová zóna. Jsem rád, že projekt podpořili i opoziční zastupitelé, kteří jinak nejsou nakloněni nové výstavbě v Horních Počernicích”, uvedl starosta MČ Praha 20 Petr Měšťan /za ODS/

 

Všechny výdaje na vybudování kompletní veřejné, technické a dopravní infrastruktury bude hradit investor. Jde o celkovou částku ve výši 165,3 milionů, a to bez nároku na čerpání veřejných prostředků. Horní Počernice získávají významnou zeleň pro své obyvatele. Součástí projektu budou parkové plochy, které respektují bydlení v zeleni s maximálním ohledem na životní prostředí. 

Kontakt:

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

Petr_Mestan@pocernice.cz

+420 606 871 957

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Setkání občanů s ministrem dopravy Martinem Kupkou k dopravním stavbám a ochranným opatřením v Horních Počernicích

 

V Praze 23. listopadu 2023

 

Třetí listopadové pondělí letošního roku přineslo v Chvalské stodole setkání s občany městské části Praha 20. Starosta Petr Měšťan a místostarosta a radní pro dopravu Richard Stára moderovali téměř tříhodinovou diskuzi, ve které se občané aktivně podíleli na řešení problémových oblastí a chystaných dopravních stavbách svými připomínkami.

Diskuze proběhla přímo za účasti nejpovolanějších osob, tedy ministra dopravy Martina Kupky, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) Radka Mátla a ředitele ŘSD Závodu Praha Tomáše Grosse, kteří aktivně reagovali na připomínky občanů a odpovídali na jejich otázky.

„Naše setkání s občany bylo mimořádně konstruktivní a důležité pro nás všechny. Chceme vědět, co občané považují za klíčové v oblasti dopravy, společně hledat optimální řešení formou dialogu, nikoli ignorace návrhů odpovědných orgánů a investora,“ uvedl starosta Petr Měšťan.

Diskuse se zaměřila na všechna klíčová dopravní témata, včetně výstavby protihlukových stěn, opravy mostu na Chlumecké, výstavby podjezdu u IKEA, zkapacitnění úseků a dalších dopravních staveb v regionu Horních Počernic. Starosta a místostarosta zdůraznili, že jejich cílem je aktivní spolupráce s veřejností a efektivní komunikace se zainteresovanými státními organizacemi.

„Komunikace s veřejností je pro nás zásadní. To, že občané mají díky profesionálně nastavené spolupráci možnost diskutovat přímo s odpovědnými, nejvyššími autoritami, je pro naši městskou část posunem. Dopravní stavby takového významu musejí být řešené včas a na základě požadavků obyvatel“ dodal místostarosta a radní pro dopravu Richard Stára.

Městská část Praha 20 zdůrazňuje svůj závazek k otevřenému dialogu s občany a přislíbila, že jejich konstruktivní připomínky bude městská část prosazovat při dalším plánování a realizaci dopravních projektů ze strany státu.

 

Kontakt:

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

Petr_Mestan@pocernice.cz

+420 606 871 957

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V Horních Počernicích 6. září 2023

 

Hlavní město Praha revitalizuje v Horních Počernicích další komunikace

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila záměr veřejné zakázky na obnovu komunikace Prachovská a navazující části ulic Machovská a Dolská v Horních Počernicích. Součástí prací je i vybudování nové dešťové kanalizace, dále parkovacích stání, zpomalovacích prvků a doplnění veřejného osvětlení.

„Dlouhodobě se snažíme o neustálé zlepšování dopravní situace a kvality komunikací v městské části a jsem velmi rád, že se nám tyto kroky ve spolupráci s hlavním městem, jako investorem daří,“ přivítal rozhodnutí exekutivy metropole hornopočernický starosta Petr Měšťan.

Odhad nákladů byl stanoven na základě kontrolního rozpočtu k projektové dokumentaci na částku 56 815 000 Kč bez DPH.

Zahájení řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavebních prací se předpokládá koncem letošního roku.  Samotné stavební práce by pak měly být zahájeny na jaře příštího roku a potrvají 12 měsíců.

Záměr realizace veřejné zakázky musí na svém příštím zasedání schválit ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Kontakt: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

Mob.: +420 606 871 957

Mail: Petr_Mestan@pocernice.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V Horních Počernicích 15. června 2023

 

Tisková zpráva

Horní Počernice vyjednaly další kompenzace v celkové výši 125,5 milionů korun

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dnes schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí a rodinou Špačkových. Špačkovi jsou mimo jiné vlastníky pozemků v lokalitě, kde se v minulosti nacházel industriální areál Veterinárních a laboratorních závodů (VELAZ) a jejich záměrem je postupná revitalizace tohoto území, které je z části vedeno jako brownfield.

 

Co naše městská část získává:

  • Bezúplatné nabytí pozemků tvořících vodní plochu a bezprostřední okolí, včetně pláže, rybníků Barbora a Eliška. Bude tak završena již historická snaha o celkovou revitalizaci koupaliště, která bude hrazena z finančních zdrojů Magistrátu Hl. města Prahy
  • Bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě vymezené dálnicí  D11 a nadjezdem v ulici Božanovská ( bývalé zahradnictví ). Zde je důležitá rezerva pro rozvoj areálu technických služeb. Území je již v současné době z části městskou částí využíváno
  • Bezúplatné nabytí 30 tis. m2 pozemku KN parc. č. 4225/4 pro možnosti vybudování sportovního areálu nebo dalších volnočasových zařízení pro veřejnost.
  • Nabytí pozemků, které jsou klíčové k rozvoji plánovaných cyklostezek podél komunikací Ve Žlíbku a Božanovská
  • Vybudování nové čistírny odpadních vod, která nahradí stávající nefunkční ČOV. Nová čistírna poskytne rezervu 220 EO k užití MČ. Půjde o výstavbu, která využije nejmodernější technologie a bude splňovat nejpřísnější parametry ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Horní Počernice tak pokračují v trendu stát se vyhledávanou lokalitou k bydlení, kdy díky takovým krokům a intenzivním jednáním s vlastníky zainteresovaných pozemků budou postupně revitalizována neutěšená území v souladu s požadavkem na dostatek zelených a vodních ploch, sportovišť a parků pro veřejnost.

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

Petr_Mestan@pocernice.cz

606 871 957

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V Praze 26. května 2023

 

Tisková zpráva

Horní Počernice budou mít novou sportovní halu

Poklepáním na základní kámen za účasti primátora Bohuslava Svobody (za ODS) zahájila Praha 20 největší investiční akci v porevoluční historii. Nová sportovní hala pro školy, sportovní kluby i veřejnost by měla být dokončena už v příštím roce a bude stát necelých 140 mil. korun.

“O výstavbu sportovní haly usilovala naše městská část několik let. Nyní se nám konečně daří celý záměr realizovat. Chtěl bych poděkovat všem kolegům ze zastupitelstva, kteří výstavbu podpořili. Sportovní hala zde chybí a všichni se už těšíme až přivítá první sportovce,” uvedl Petr Měšťan (za ODS), starosta městské části Praha 20.

Primátor Bohuslav Svoboda měl možnost seznámit se také s dalšími důležitými a připravovanými projekty. Mezi ně patří revitalizace cenné kaskády rybníků pro zadržování vody v krajině, v souladu s klimatickým plánem. Vznikne tak nový veřejný prostor, a to nejen pro obyvatele Horních Počernic. S projektem jej seznámila místostarostka Horních Počernic Hana Markulinec Moravcová (za Šance pro Počernice).

Místostarosta Richard Stára (za ODS) seznámil primátora se stavbou podjezdu v ulici Bystrá, která přinese částečné zlepšení dopravní situace a významně přispěje k silniční a drážních bezpečnosti. Dále pak se stavbou nového mostu Božanovská. Investorem těchto staveb je městská společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

“ Vnímám to jako mimořádně důležité stavby, které povedou ke zlepšení dopravní situace v Horních Počernicích a zároveň přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Vnímám také skutečnost, že mezi nejpalčivější problémy, které Horní Počernice trápí, nadále patří doprava,” uvedl primátor Svoboda.

Kontakt: Mgr. Petr Měšťan

Mob.: +420 606 871 957

Mail: Petr_Mestan@pocernice.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 20 – Horní Počernice 5. února 2023

Horní Počernice intenzivně řeší s ministerstvem dopravy zásadní změny při výstavbě infrastruktury. Povedou k podstatnému zlepšení dopravní situace
Po osobní návštěvě ministra dopravy Martina Kupky v Horních Počernicích a navazujících jednáních se daří měnit přístup zainteresovaných státních orgánů i zastaralé dopravní plány.
“Dosavadní dopravní řešení nereflektovalo vývoj situace už od 90. let minulého století. Zejména tedy hrozivý nárůst tranzitní dopravy přes naši městskou část a s tím spojené problémy s kvalitou životního prostředí i dopravní obslužnosti obyvatel Horních Počernic. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic nám na naši žádost zaslaly konkrétní harmonogram prací týkajících se v dalších měsících právě Horních Počernic”, uvedl Petr Měšťan, starosta MČ.
1. Už v rámci projektové přípravy zapracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) maximální možná protihluková opatření na dálnici D11, D10 a na Silničním okruhu kolem Prahy 510. Jedná se zejména o námi požadované zapracování navýšení protihlukových zábran oproti původnímu návrhu.
2. Správa železnic, prostřednictvím gen ředitele Jiřího Svobody zadává samostatnou Územně-technickou studii k prověření územních nároků pro umístění budoucí železniční zastávky Horní Počernice – východ pro dvou, případně čtyř kolejnou variantu s navazující infrastrukturou.
3. Ministerstvo dopravy zadává po dohodě s ŘSD studii proveditelnosti propojení naší městské části z lokality Robotnice směrem ke kruhovému objezdu u obchodního domu Ikea Černý Most. Ministerstvo zároveň zjišťuje možnosti financování stavby ze státních zdrojů, mimo městský rozpočet.
4. S ŘSD intenzivně jednáme o dalším posílení kapacity napojení městské části na dálnici (D10 z ulice Ve Žlíbku) D11 z ulice Ve Žlíbku. Stejné opatření, tedy připojení na dálnici D10 prověřují u ulice Bystrá. Samozřejmou součástí projednání je i nastavení spolupráce s dalšími dotčenými orgány, zejména pak s ministerstvem vnitra.
Všechny uvedené konkrétní kroky by měly být postupně vyhodnocovány během letošního roku. Naše městská část na ně naváže dalšími opatřeními. Cílem je co možná nejrychlejší snížení tranzitu centrem naší MČ a zajištění komfortní veřejné či individuální dopravy pro občany celých Horních Počernic.

Příloha: Dopis od generální ředitele ŘSD Ing. Radka Mátla

Kontakt: Mgr. Petr Měšťan
Mob.: +420 606 871 957
Mail: Petr_Mestan@pocernice.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V Horních Počernicích 3. února 2023

 

Tisková zpráva k mostu Božanovská

Dne 25. 1. 2023 jsem se zúčastnil jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy, k řešení podaného podnětu směřujícího ke kontrole postupu TSK při demolici a následné výstavbě mostu Božanovská, jehož stavba nebyla k dnešnímu dni stále zahájena, ačkoliv stavební povolení je pravomocné již od 28.9.2021. Jednání se účastnil rovněž generální ředitel TSK pan Mgr. Jozef Sinčák a náměstek pro oblast dopravy pan Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. Po diskusi zúčastněných se Kontrolní výbor bude nadále situací kolem mostu Božanovská zabývat. Pro naši městskou část stále platí termín zahájení stavebních prací na jaře 2023.

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20 (ODS)

_____________________________________________________________

2023

 

 

V Horních Počernicích 11. listopadu 2022

Horní Počernice stahují žalobu na okruh

Nové zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo zpětvzetí žaloby podané proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22 ve věci územního řízení o povolení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1″.

“ Nové vedení radnice chce jít cestou konstruktivní komunální politiky.  Na základě rozumného, stávajícího vyjednávání o navýšených kompenzacích protihlukových opatření s Ředitelstvím silnic a dálnic je nesmyslné, aby úřad, který s institucemi musí umět vycházet, setrvával v žalobě. To se pak s váma nebude nikdo bavit. Máme velkou podporu pana ministra Martina Kupky, kdy nové kompenzace mají být zapracovány v lednu příštího roku”, uvedl opět zvolený starosta Petr Měšťan, zvolený za ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic.

Přestože žaloba nemá odkladný účinek, jakékoliv obstrukce stavby úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 mají negativní dopad na část okruhu číslo 510, který územím Horních Počernic vede.

“Z minulosti víme, že žaloby jsou zdlouhavé a jsou ve většině případů zamítnuté. Horní Počernice nebudou nadále blokovat jednu z klíčových staveb v zemi. Dostali jsme od ŘSD záruky, že protihlukové opatření budou navýšena”, dodala místostarostka Hana Markulinec Moravcová zvolená za Šance pro Počernice.

Horní Počernice se potýkají dlouhodobě s neutěšenou dopravní situací, kdy její řešení je pro nově zvolenou Radu prioritou. Po zpětvzetí žaloby je v řešení další vážný problém a to zbourání mostu Božanovská bez náhrady, kdy Technická správa komunikací nedodržela termín výstavby mostu nového, harmonogram prací je ve výrazném skluzu. Přitom jde o významnou stavbu, důležitou pro odlehčení dopravy v celé městské části.

Řešení nevyhovující dopravní situace je pro nově zvolené radní klíčovým tématem pro toto volební období.

Složení nové Rady Horních Počernic, která má 8 členů

Mgr. Měšťan Petr
Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic

Markulinec Moravcová Hana
Zvolen(a) za: Šance pro Počernice

Stára Richard
Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic

Ing. Janáčková Alexandra
Zvolen(a) za: Šance pro Počernice

prof. ak. mal. Mgr. Velíšek Martin Ph.D.
Zvolen(a) za: Počernice JINAK

Bc. Kočí Jaroslav
Zvolen(a) za: Šance pro Počernice

Ing. Jukl Jindřich
Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic

Mgr. Stýblo Ladislav
Zvolen(a) za: Počernice JINAK

Kontakt pro média:
Mgr. Petr Měšťan, starosta
Telefon: 271 071 680
Email: petr_mestan@pocernice.cz

 

V Horních Počernicích 23. srpna 2022

O podporu sportu není ze strany zastupitelů zájem

Zastupitelstvo MČ na svém posledním zasedání neschválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu nové sportovní haly, po které nejen naši sportovci dlouhodobě volají, a nad jejíž výstavbou diskutujeme již 10 let, aniž by se však koplo do země. Je smutným faktem, že výstavbu sportovní haly nepodpořili ani ti zastupitelé, kteří výstavbu sportovní haly měli ve svých volebních programech z předchozích let a v tomto volebním období se zasadili o dokončení projektové přípravy a podali žádost o vydání stavebního povolení, avšak bez zajištění jakéhokoliv financování. Stavební povolení bylo vydáno již 23. 3. 2020 a v současné době musela být jeho platnost prodloužena. Za dobu, co jsem starostou, se i přes obtížnou dobu uplynulých dvou covidových let a navazující ukrajinskou krizi, podařilo sehnat na výstavbu haly téměř 70 mil. Kč. Zajímá Vás, proč i za této situace, kdy existuje pravomocné stavební povolení a je zajištěno financování výstavby ze zdrojů MČ a MHMP, nebude v Horních Počernicích stát multifunkční hala, kterou si naše MČ zaslouží? Podívejte se na videozáznam ze zasedání našeho ZMČ, uvedl starosta Petr Měšťan za ODS s podporou nezávislých kandidátů.

 

 

V Horních Počernicích 22. července 2022

Místo řešení neutěšené dopravní situace v Horních Počernicích, odhlasovala nadpoloviční většina zastupitelů žalobu proti okruhu. A to i přesto, že na zastupitelstvo přijel ministr dopravy Martin Kupka. Zastupitele osobně informoval o zahájení soutěže na zhotovitele protihlukových zdí a dopravních opatřeních pro Horní Počernice, která svedou dopravu mimo naši městskou část. Jedná se o první osobní účast ministra na zasedání zastupitelstva MČ Praha 20 za celé polistopadové období.

Zastupitelka, bývalá starostka zvolená za HOP s podporou Pirátů, Alena Štrobová, bývalá radní zvolená za ANO, zastupitelka nyní kandidující za nové sdružení Místní pro Horní Počernice Jana Hájková a bývalý radní zvolený za Šance pro Počernice a nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, zastupitel Petr Růžička, připravili na jednání zastupitelstva usnesení s cílem podat žalobu městské části Praha 20 na vydané územní rozhodnutí okruhu kolem Prahy stavby 511 Běchovice – dálnice D1.

“Tento krok je pro mne naprosto nepochopitelný, a to z toho důvodu, že daný úsek okruhu kolem Prahy vede mimo katastrální území Horních Počernic. Jeho jakékoliv zdržení má zásadní dopad na navazující část okruhu úseku 510, která naopak katastrálním územím Horních Počernic vede a kde Horní Počernice usilují o vybudování maximálních protihlukových opatření, která v tomto úseku dlouhé roky zcela chybí. Místo podpory věcného řešení kolabující dopravy v naší městské části, zvolili tito zastupitelé cestu mediální exhibice prostřednictvím podávané žaloby. I když se jedná o mimořádně závažný krok s dopady nejen pro naši MČ, znění žaloby nikdo neviděl. Přestože tito zastupitelé tvrdí, že chtějí o okruhu věcně jednat a nejsou proti tomuto záměru, dělají přesný opak. Když tito zastupitelé měli možnost věcně jednat se zástupci ŘSD na téma okruhu úseku 510 na zasedání ZMČ MČ Praha 20 dne 23. 5. 2022 nebylo toto ZMČ ani usnášeníschopné. Za jejich činem vidím snahu zviditelnit se před volbami za každou cenu, ale na úkor občanů, kteří doplácejí na netransparentní politiku těchto zvolených zastupitelů. S postupem zastupitelstva jako starosta nesouhlasím, protože nejde o jakkoli věcné řešení. Nepřináší občanům Horních Počernic nic pozitivního a naši městskou část nikam neposouvá. Já naopak dělám vše pro to, aby celé území Horních Počernic bylo co nejvíce a pokud možno co nejdříve ochráněno před vysokou dopravní zátěží.“ řekl Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20.

Pro žalobu hlasovali tito zastupitelé: bývalá radní a místostarostka Eva Alexová, zvolená za Šance pro Počernice nyní kandidující za Místní pro Horní Počernice, bývalá radní a zastupitelka Jana Hájková, zvolená za ANO, nyní kandidující za Místní pro Horní Počernice, bývalý radní a zastupitel Zbyněk Mucha, zvolený za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalý místostarosta Jiří Beneda, zvolen za Společně pro Počernice, zastupitel Milan Herian, zvolen za Společně pro Počernice, bývalá radní a zastupitelka Karla Polydorová, zvolena za Společně pro Počernice, zastupitel Jiří Šebek, zvolen za HOP s podporou Pirátů, zastupitelka Alžběta Cibochová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, bývalý radní a zastupitel Petr Růžička, zvolen za Šance pro Počernice, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalá starostka, zastupitelka Alena Štrobová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, zastupitel Miloš Vacek, zvolen za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Místní pro Počernice, bývalá radní a zastupitelka Daria Češpivová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalý radní a zastupitel Pavel Skalický, zvolený za HOP s podporou Pirátů.

Na důležité zastupitelstvo byl pozván i pan primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a pan náměstek Adam Scheinherr. Oba se z účasti na ZMČ omluvili, ale pan náměstek poslal dopis podporující výstavbu okruhu. Zastupitelstva se také zúčastnil ředitel ŘSD pan Tomáš Gross.

 

 

V Horních Počernicích 30. června 2022

Dostupné bydlení v zeleni, s infrastrukturou, vyřešenou dopravou, novou školou a školkou. To vše pod taktovkou architektů a urbanistů

Tento týden proběhlo jednání s Pražskou developerskou společností PDS, která je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Ta se zabývá správou městských nemovitostních aktiv. 

Cílem PDS je iniciovat, koordinovat a případně realizovat na pozemcích hlavního města Prahy především městskou bytovou výstavbu a další stavby ve veřejném zájmu. Ve výhledovém plánu je naplánovaná výstavba na Berance.

“S panem ředitelem Urbánkem jsme diskutovali záměr výstavby magistrátu. Jde mi především o to, aby tyto záměry respektovaly Strategický plán rozvoje Horních Počernic. Musí jít o výstavbu v zeleni s kompletní infrastrukturou, která tady chybí. Důraz musí být kladen na řešení dopravy”, uvedl starosta MČ Praha 20, Petr Měšťan (ODS).

Půjde o projekty nájemního bydlení, určené pro důležité profese, nepůjde tedy pouze o sociální bydlení. Na jejich přípravě bude spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy i naše městská část, respektive její příslušné orgány.

Nedostupné bydlení se stalo velkým problémem. Podle průzkumu agentury STEM/MARK mají obyvatelé Prahy největší problém s dopravními kolonami a nedostatkem dostupného bydlení.  

Více informací: https://pdspraha.eu

 

 

V Horních Počernicích 7. června 2022

 

Vybudování modulární školy pro výuku ukrajinských dětí a mládeže v Horních Počernicích.

V příštím školním roce musí naše městská část disponovat volnou kapacitou pro děti, které byly nucené opustit Ukrajinu zasaženou válečným konfliktem. Bohužel tuto kapacitu naše MČ však nemá. Vzhledem k tomu, že je potřeba v rámci humanitární pomoci tento problém urychleně řešit, požádali jsme Magistrát hl. Města Prahy o příspěvek 50 mil. Kč na vybudování modulární školy.

Vláda minulý týden schválila návrh zákona, který umožní rychle postavit stavby nejenom pro bydlení, ale i vzdělávání. Návrh zavádí pojem “nezbytné stavby”, která je definována jako stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

“Modulární škola je nejrychlejším řešením, jak tuto situaci vyřešit. Chceme vytvořit přímo ukrajinské třídy s ukrajinským učiteli. Bude zajištěna intenzivní výuka českého jazyka. Cíleně pomůžeme a nezatížíme naše již přeplněné třídy. Následně můžeme děti lépe integrovat do českých škol, nicméně vidíme, že většina rodin se chce, jakmile to bude možné, vrátit zpět na Ukrajinu. Chceme jim u nás vytvořit důstojné zázemí”, uvedl starosta Petr Měšťan /za ODS/.

Modulární škola bude mít i další využití pro volnočasové aktivity i hornopočenických dětí a mládeže. Po skončení uprchlické krize bude i nadále využívána k těmto účelům.

 

V Horních Počernicích 31. května 2022

 

V Horních Počernicích již rok chybí klíčový most, doprava kolabuje!

V červenci loňského roku byla provedena demolice zanedbaného mostu Božanovská. Přes všechny přísliby Technické správy komunikací Praha, že se začne stavět letos na jaře, se tak nestalo. Vzhledem k tomu, že zároveň probíhá výstavba dalšího mostu na DO 510 nad Chlumeckou, rekonstrukce mostu Ve Žlíbku, došlo ke snížené zatíženosti mostu Bystrá a pracuje se na optimalizaci železniční trati, stává se dopravní situace v Horních Počernicích naprosto neúnosná.

“Všichni sledují rekonstrukci Barandovského mostu. Magistrátní politici se před ním fotí, natáčejí se předvolební videa, jak se vše zvládá. Předvolební, placené PR jede na plné obrátky. To, že ale v jiných lokalitách Prahy kolabuje doprava, chybějí mosty, které se dlouhodobě neopravovaly, musely být demolovány, nejsou dodržovány termíny výstavby, nikoho evidentně moc nezajímá”, uvedl starosta MČ Horní Počernice Petr Měšťan za ODS.