ŽÁDOST O KOORDINOVANÉ NEBO ZÁVAZNÉ KOORDINOVANÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚMČ PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20 – Horní

 • Identifikace žadatele – žadatel jedná samostatně

 • Identifikace zástupce – žadatel je zastoupen

 • Identifikace stavby, záměru

 • Kácení dřevin

 • S účinností od 1. 1. 2018 platí podle §8 odst. 6 zákona č.114/1992 Sb. ustanovení, že pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je ke kácení dřevin nezbytné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Pro účely vydání závazného koordinovaného stanoviska orgánu ochrany přírody musí žádost obsahovat náležitosti v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění:

 • · přesná identifikace dřevin, o které je žádáno - to jest jmenovitý seznam dřevin s uvedením druhů, včetně uvedení obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí (v případě zapojeného porostu celková výměra a procentuální zastoupení jednotlivých druhů dřevin a pokud se v zapojeném porostu nacházejí stromy s obvodem větším, než 80 cm jsou řešeny samostatně). Dále uvedení katastrálního území a parcelního čísla, na kterém se konkrétní dřeviny nacházejí, případně fotodokumentace

  · doložení vlastnického práva k pozemku (pokud jej nelze ověřit v katastru nemovitostí), nebo doložení písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem sám vlastník. Vlastnické právo k pozemku, který je ve vlastnictví žadatele potřeba dokládat není, neboť je dohledatelné

  · zdůvodnění žádosti – v případě stavebního záměru to znamená mimo jiné zejména zaměření všech dřevin na pozemku a jejich zanesení do projektu, včetně okótování vzdáleností od plánované stavby. Dále zřetelné vyznačení dřevin požadovaných k odstranění v souvislosti se stavbou. Z výkresu musí být patrné, v jaké vzdálenosti se dřeviny od stavby nacházejí, které dřeviny by mohly být stavbou ovlivněny, a které jsou případně v přímé kolizi s plánovanou stavbou a není možné jiné technické řešení, nežli jejich odstranění

  · případný návrh realizace následných výsadeb dřevin náhradou za dřeviny kácené

 • Upozornění speciálního stavebního úřadu vodoprávního

 • Vodoprávní úřad upozorňuje, že i k žádosti o závazné stanoviskám vodoprávního úřadu, vydávané v rámci souhrnného závazného odboru životního prostředí ÚMČ Praha 20, je nutné uvést náležitosti a doložit přílohy, které jsou uvedené v § 18 a § 19 vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.