Žádost o pronájem bytu

 • ŽADATEL

 • MANŽEL/MANŽELKA ŽADATELE

 • JINÉ OSOBY

  kterým uzavřením náj. smlouvy vznikne právo společného nájmu (důvody pro vznik spol. nájmu pro tyto osoby uveďte v odůvodnění žádosti o pronájem bytu)
 • PŘÍSLUŠNÍCI DOMÁCNOSTI ŽADATELE, kteří se spolu s ním nastěhují do bytu

 • ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM BYTU

  Zde uveďte zejména současné bytové poměry a připojte doklad majitele (správce) domu, který osvědčí uváděné skutečnosti, vč. způsobu užívání bytu (ubytovací jednotky) a platební morálky.
 • Čestné prohlášení žadatele

  Prohlašuji tímto, že jsem nájemcem jiného bytu nejsem nájemcem žádného bytu jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
 • Čestné prohlášení manžela/manželky žadatele

  Prohlašuji tímto, že jsem nájemcem jiného bytu nejsem nájemcem žádného bytu jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
 • Čestné prohlášení osoby, které uzavřením náj. smlouvy vznikne právo

  Prohlašuji tímto, že jsem nájemcem jiného bytu nejsem nájemcem žádného bytu jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
 • K této žádosti žadatel doloží:

  Doklad (např. evidenční list) o současném bydlišti žadatele a osob, které budou s žadatelem bydlet v pronajatém bytě a jsou hlášeny k trvalému pobytu v jiném bytě než žadatel. Doklad o užívání bytu, kde bydlí, pokud se z vážných důvodů nezdržuje ve svém trv. bydlišti. Doklad osvědčující úhrn čistých příjmů žadatele, jeho manžela/manželky a příp. dalších osob, kterým vznikne spol. nájem bytu a všech příslušníků domácnosti žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců (u podnikatelů za poslední uzavřený kalendářní rok).
 • Čestné prohlášení k žádosti o byt

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)byt

 • udělený městské části Praha 20, se sídlem Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, IČ: 00240192, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Já, níže podepsaný

 • souhlasím se zpracováním svých osobních údajů městskou částí Praha 20 v rozsahu těchto údajů:

  Doručovací adresa, telefon, datová schránka, email, rodinný stav, spolubydlící, děti. Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.
 • Souhlas je poskytnut za účelem:

  Zařazení do evidence uchazečů o získání nájemní smlouvy na byt Projednání žádosti bytovou komisí.
 • Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů městskou částí Praha 20 po dobu:

  Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání žádosti.
 • Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů městskou částí Praha 20:

  Městská část Praha 20 je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Městská část Praha 20 je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s městskou částí Praha 20 na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se městská část Praha 20 zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
 • Městská část Praha 20 je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

 • Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu MČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha – Horní Počernice Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.