Žádost o vydání rozhodnutí k uzavírce pozemní komunikace

(podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění)

 • Žadatel

 • Investor

 • Dodavatel / Zhotovitel

 • Místo uzavírky - přesné určení

 • Termín

 • MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY
 • Účel - důvod uzavírky

 • Objízdná trasa

 • MM slash DD slash YYYY
 • Potřebné náležitosti k žádosti:
  - 1x situační plánek se zakreslením skutečného okótovaného záboru (včetně stávajícího a nového dopravního značení, širších vztahů a příp. okolních záborů).
  1x situační plánek se zakreslením objízdné trasy
  - souhlasné stanovisko vlastníka dotčených pozemních komunikací
  - u právnické osoby výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku
  - u fyzické osoby - podnikatele kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny
  - plnou moc k zastupování
  - k záboru zasahujícího do veřejné zeleně je nutné vyjádření vlastníka této zeleně
 • Žádost musí být podána nejméně 30 dní předem.