Žádost o vydání rybářského lístku

Podle § 13 odst. 11 písm a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Žadatel

 • Zákonný zástupce

  (vyplňuje se pouze v případě žádosti o vydání rybářského lístku dítěti do 15 let)
 • Žadatel žádá o vydání rybářského lístku

  (požadovanou možnost a přiložené doklady zaškrtněte)
 • K žádosti je třeba připojit tyto doklady


  - Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).

  - Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince).

  - Doklad o zaplacení správního poplatku.

 • Čestné prohlášení výše uvedeného žadatele

  Prohlašuji, že jsem se v posledních třech letech nedopustil(a) přestupku nebo trestného činu na úseku rybářství. Zároveň prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, a že jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti, popř. neúplnosti údajů v žádosti a v čestném prohlášení.
 • Souhlas zákonného zástupce

  Výše uvedený zákonný zástupce souhlasí, aby byl žadateli vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku.
 • Pro ověření údajů v žádosti předloží občan ČR občanský průkaz a cizinec cestovní pas.
  Pozn.: přiložené doklady (s výjimkou občanského průkazu, cestovního pasu a platného rybářského lístku nebo licence ze země pobytu cizince) zůstávají součástí správního spisu. K originálům, které požadujete vrátit, přiložte kopii – fotokopii.

 • Záznam o vydání rybářského lístku

  (vyplňuje orgán státní správy)
 • Rybářský lístek převzal