Půda – Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační kód

 

_ _ _

2. Kód

 

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

 

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí zemědělské půdy (dále jen „ZP“) ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je třeba souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí ZP půdy dojít.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K udělení souhlasu k odnětí ZP ze ZPF je třeba podat žádost doloženou náležitostmi, které jsou uvedeny jako příloha žádosti.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K udělení souhlasu k odnětí ZP ze ZPF je třeba podat žádost doloženou náležitostmi, které jsou uvedeny jako příloha žádosti.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 18:00

středa 8:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

 

Nebo kdykoli po telefonické domluvě na telefonu 720 449 122.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K udělení souhlasu k odnětí ZP ze ZPF je třeba podat žádost doloženou těmito náležitostmi:

 1. údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí ZP ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí kopii katastrální mapy
 2. vyjádření vlastníka ZP, jejíž odnětí se navrhované odnětí ZP ze ZPF navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněn a takto ZP užívat, nejedná li se o žadatele. Kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí, včetně uvedení výměr parcel nebo jejich částí,
 3. výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu 334/1992 Sb. a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde li o odvody, při kterém se odvody nestanoví,
 4. plán rekultivace, má li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 5. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejího hospodárného využití,
 6. vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb.
 7. výsledky pedologického průzkumu,
 8. údaje o odvodnění a závlahách,
 9. údaje o protierozních opatřeních,
 10. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
 11. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem,
 12. vyjádření podle §7 odst. 4, jedná li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do půdního fondu nebo zalesněna.
 13. plná moc v případě zastupování

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za odnětí ZP ze ZPF se předepisuje odvod. Paragraf 11 odst. 3 a násl. zákona o ochraně ZPF stanoví, kdy se odvody nepředepisují.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, obvykle 30 dní.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí ZP dojít, nebo má vlastnický vztah k pozemku, který je vynětím dotčen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany,

Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobnosti ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky a pokuty fyzických osob jsou uvedeny v § 20 zákona o ochraně ZPF

Přestupky a pokuty právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v §c20a zákona o ochraně ZPF

 

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

22. Další informace

_ _ _

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy tel. 271 071 630

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 1. 1. 2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

30.1 2019

29. Datum konce platnosti návodu

_ _ _

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Vyplnit
Stáhnout