Žádost o poskytování pečovatelské služby

1. Identifikační číslo
_ _ _

2. Kód
_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace
Poskytování pečovatelské služby

4. Základní informace k životní situaci
Pomoc osobám, nebo rodinám s dětmi, které se z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele, nebo v jeho sociálním prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Cílovou skupinou osob  jsou senioři, osoby se zdravotním postižením  a rodiny s dítětem/dětmi.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Na základě žádosti občana o poskytování pečovatelské služby provede sociální pracovník návštěvu v domácnosti občana. Zde si vyjasní podmínky a možnosti poskytované služby a uzavře smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Informace poskytnuté při osobním jednání jsou poskytovány na Odboru sociálních věcí a školství v úřední dny v době určené pro veřejnost, případně dle dohody. Informace se poskytují také telefonicky, nebo v domácnosti občana, který má o pečovatelskou službu zájem, ale jeho zdravotní či sociální situace mu neumožňuje získat informace jiným způsobem.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, Odbor sociálních věcí a školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Olga Švrčulová (tel.: 271 071 799, 724 829 333, olga_svrculova@pocernice.cz)

Ing. Monika Brzkovská (tel. 271 071 640, 604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz )

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný občanský průkaz žadatele.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a školství, oddělení pečovatelské služby, ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, nebo v elektronické formě níže. Formuláře vyplňuje žadatel (popř.  rodinný příslušník, zákonný zástupce či osoba zmocněná za žadatele jednat) se sociálním pracovníkem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nejsou žádné.

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby je hrazena v souladu s ustanoveními smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a platby probíhají na základě písemných pokladních dokladů. Platný sazebník je ke stažení zde: Sazebník služeb

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 75, odst. 2:

 1. a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 2. b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946, zák. č. 462/1919),
 3. c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
 4. d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
 5. e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Neprodleně, dle kapacitních možností.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Opatrovník, popř. zákonný zástupce žadatele.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Činnosti, které jsou nutné pro zavedení pečovatelské služby: umožnit vstup do domácnosti pracovníkům pečovatelské služby a zajistit bezpečné prostředí pro poskytování služby. Vše je projednáno na místě sociálním pracovníkem při úvodním sociálním šetření.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít
e-mail: urad@pocernice.cz
ID datové schránky : seibq29

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Městská část Praha 20 odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. Sb., o sociálních službách, v případě, že:

 • Pečovatelská služba Městské části Praha 20 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pečovatelská služba Městské části Praha 20 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, byla vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě. Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů v písemné formě.

 

21. Nejčastější dotazy

Jaký je rozsah poskytovaných služeb?

Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a nabízí základní a fakultativní činnosti a to:

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Fakultativní činnosti

Poskytovatel dle svých možností a po vzájemné dohodě s uživatelem může nad rámec základních činností uvedených v § 40 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytnout uživateli následující fakultativní služby:

 • dohled, návštěvu, kontrolu
 • doprovod dospělých osob na procházky a podobně

 

 

22. Další informace
_ _ _

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.mpsv.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
_ _ _

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
ÚMČ Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství

 

26. Kontaktní osoba

 Mgr. Olga Švrčulová, vedoucí oddělení pečovatelské služby

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
_ _ _

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2023

 

29. Datum konce platnosti popisu
bez omezení

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost dítě, rodina o poskytování pečovatelské služby

Vyplnit
Stáhnout

Ceníky a poplatky

Sazebník Pečovatelské služby