Doprava – Žádost o připojení na komunikaci

1. Identifikační kód

_ _ _

2. Kód

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Připojení sousední nemovitosti nebo komunikace na komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci

Připojení pozemních komunikací řeší ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zřízení, úpravu nebo zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu ze sousední nemovitosti na pozemní komunikaci a o zřízení, úpravu nebo zrušení dopravního připojení křižovatek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává majitel připojované nemovitosti, popř. jeho zmocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení připojení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti a stanoví podmínky pro připojení. Předpokladem je, že dotčená nemovitost či komunikace se nachází na katastrálním území MČ Praha 20. Nezbytné je stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 12:00   13:00 – 18:00

středa 8.00 – 12:00     13:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, popř. plná moc.

Pro vydání rozhodnutí o připojení je nutné předložit okótovaný situační plán s navrhovaným připojením, které musí být v souladu s platnou legislativou. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo místní komunikaci je za 500,- Kč.

Poplatek je nutné zaplatit před vyzvednutím rozhodnutí. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Prahy 20.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U řádně doložené žádosti do 30 dnů, u složitějších případů do 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešení životní situace

Vlastník, popř. pověřený správce dotčené komunikace (většinou příslušná městská část) a Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti nebo komunikace na komunikaci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) a ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí, podle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty podle ustanovení § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta se uloží právnické nebo fyzické osobě, dle téhož zákona, až do výše 500 000,-Kč.

21.Nejčastější dotazy

_ _ _

22.Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ing. Dagmar Jeníková, referentka dopravy, tel.: 271 071 633

dagmar_jenikova@pocernice.cz

 

Eva Vrbová, referentka dopravy, tel.: 271 071 661

eva_vrbova@pocernice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy, tel.: 271 071 630

vera_bidlova@pocernice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

_ _ _

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

_ _ _

29. Datum konce platnosti návodu:

_ _ _

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti/komunikace na místní komunikaci

Stáhnout