Doprava – Žádost o uzavírku užívání komunikace

1. Identifikační kód

_ _ _

2. Kód

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavírka pozemní komunikace (vozovka, chodník, cesta, parkoviště apod.)

4. Základní informace k životní situaci

Uzavírku komunikací řeší ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o částečné nebo úplné uzavření pozemní komunikace. Pokud to situace vyžaduje, nařídí se také objížďka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce, popř. její zmocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o uzavírce, popř. objížďce právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a stanoví podmínky rozhodnutí. Předpokladem je, že omezení se týká komunikace nacházející se na katastrálním území MČ Praha 20. Nezbytné je projednání žádosti s vlastníky, popř. správci komunikací, které mají být dotčeny uzavírkou nebo objížďkou, s obcí nebo MČ na jejímž zastavěném území má být uzavírka nebo objížďka, s provozovatelem dráhy, pokud je na dotčené komunikaci umístěna dráha a s příslušným orgánem Policie ČR.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 12:00   13:00 – 18:00

středa 8.00 – 12:00     13:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, popř. plná moc.

Pro vydání rozhodnutí o uzavírce, popř. objížďce je nutné stanovit přesně místo, účel a dobu uzavírky, popř. objížďky. Dále je nutné uvést jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh uzavírky a objížďky zodpovídat, včetně telefonního spojení. U právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO. Dále je zapotřebí dodat situaci s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a podat žádost o stanovení této úpravy. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U řádně doložené žádosti do 30 dnů, u složitějších případů do 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešení životní situace

Vlastník, popř. pověřený správce dotčené komunikace, obec, popř. městská část, na jejímž zastavěném území má být uzavírka nebo objížďka, provozovatel dráhy, pokud je na dotčené komunikaci umístěna dráha, Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie a dopravci linkové MHD, pokud jde o uzavírku komunikace užívané k tomuto druhu přepravy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí povolující uzavírku popř. objížďku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí, podle správního řádu. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce, popř. objížďce nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty podle ustanovení § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta se uloží právnické nebo fyzické osobě, dle téhož zákona, až do výše 500 000,-Kč.

Dále při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení omezit nebo zrušit.

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ing. Dagmar Jeníková, referentka dopravy, tel.: 271 071 633

dagmar_jenikova@pocernice.cz

 

Eva Vrbová, referentka dopravy, tel.: 271 071 661

eva_vrbova@pocernice.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy, tel.: 271 071 630

vera_bidlova@pocernice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

_ _ _

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

_ _ _

29. Datum konce platnosti návodu:

_ _ _

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

_ _ _

 

Elektronické formuláře

Žádost o vydání rozhodnutí k uzavírce pozemní komunikace

Vyplnit
Stáhnout