Rybáři – Žádost o vydání rybářského lístku

 1. NÁZEV ÚKONU 

vydání rybářského lístku

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě, že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Prahy 20
 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE
 • bez platného rybářského lístku není možný rybolov na území ČR

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU
 • Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství
 • Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
  Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let a 30 dnů ode dne jeho vydání.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU
 • Vydání rybářského lístku

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT
 • Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku, a to včetně všech požadovaných náležitostí.
 • Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY 
 • Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku, a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Náležitosti, nezbytné pro vydání rybářského lístku:

 • kvalifikační předpoklad – tzn. osvědčení o získané kvalifikaci – osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek u Českého rybářského svazu ze základních znalostí z oblasti rybářství, dřívější rybářský lístek nebo doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářskou stráž nebo rybářského hospodáře
 • vyplnění žádosti (k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 nebo na internetových stránkách MČ Praha 20)
 • úhrada správního poplatku (v pokladně na MČ Praha 20)
 • občanský průkaz (u osob od 15 let věku)

Vyřizuje-li žádost jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena.

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY
 • Žádosti lze podávat elektronickou formou s doložením patřičných dokladů osobně.

E-MAIL:   jana_vargova@pocernice.cz; vera_bidlova@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Mgr. Janu Vargovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 13. 00 do 18.00 hod.
 • středa od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 13.00 do 18.00 hod.
 • pátek od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatky pro rybářské lístky s dobou platnosti:

 • 30 dnů správní poplatek 200 Kč
 • 10 let správní poplatek 500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce správní poplatek 250 Kč
 • Na dobu neurčitou vč. osob mladších 15 let správní poplatek 1.000 Kč
 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 • Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • Vydání rybářského lístku podléhá správnímu řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí se řídí dle § 71 správního řádu (bezodkladně, nejpozději do 30 dnů)
 • Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?

 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

Jaké elektronické služby lze využít?

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
 • Přestupky na úseku rybářství řeší §30 a §31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství).
 • Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit pokutu do výše 8000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku.

 

 1. PÚSOBNOST
 • Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ 
 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
 • vyhláška č. 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • rybářský lístek
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU
 • Popis je platný dle právního stavu ke dni 5. 1. 2024

 

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU
 • Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.
 • Průběžná aktualizace ke dni 5. 1. 2024

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ V evidenční knize rybářských lístků
 • Vedené na ÚMČ Praha 20, odboru životního prostředí a dopravy

Elektronické formuláře