Rybáři – Žádost o vydání rybářského lístku

1. Identifikační číslo ———

2. Kód ———

3. Pojmenování (název) životní situace Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci Bez platného rybářského lístku není možný rybolov na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě, že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Prahy 20.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podání  žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, Praha 9 S kým: Odbor životního prostředí a dopravy Kdy: Po a St  8:00 – 12.00 13.00 -18:00 hod , Pá 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz (u cizince pas nebo potvrzení o trvalém pobytu)
  • osvědčení Českého rybářského svazu o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek
  • rodný list nebo zápis dítěte v občanském průkazu (v případě žádosti pro nezletilé dítě)

Cizinec kvalifikaci prokazuje :

  • dříve vydaným rybářským lístkem
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku
  • osvědčením o kvalifikaci
  • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem

Jestliže žádost vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář je dostupný fyzicky na odboru OŽPD na MČ Praha 20 nebo v elektronické verzi níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Placení hotově v pokladně ÚMČ Praha 20 při podání žádosti

Doba: Cena:
1. 30 dní 200– Kč
2. 1 rok 100– Kč
3. 3 roky 200– Kč
4. 10 let 500– Kč
5. na dobu neurčitou (pouze osoby od 15 let) 1000– Kč
6. roční 50,- Kč
7. tříroční 100– Kč
8. na 10 let 250– Kč

Poplatky podle bodů 6 – 8 se vybírají u dětí do 15 let, žáků nebo studentů, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádosti lze podávat elektronickou formou s doložením patřičných dokladů osobně.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
  • vyhláška č. 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují ———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku rybářství řeší §30 a §31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství).

Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit pokutu do výše 8000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku.

21. Nejčastější dotazy ———

22. Další informace Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě ———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit ———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor životní prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba Ing. Věra Bidlová, vedoucí OŽPD ( tel. 271 071 630, vera_bidlova@pocernice.cz )

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni ———

28. Popis byl naposledy aktualizován 28.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace ———

Elektronické formuláře