Doprava – Žádost o vyhrazené parkování pro osobu ZTP nebo ZTP/P

 1. Identifikační číslo

_ _ _

 1. Kód

_ _ _

 1. Název životní situace

Vyhrazené parkovací místo pro osobu ZTP nebo ZTP/P, jeho změna či zrušení.

 1. Základní informace k životní situaci

Vyhrazeného parkování je tzv. zvláštním užíváním pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na zřízení parkovacího místa není právní nárok a zpravidla se zřizuje osobě, která nemá možnost parkování na vlastním pozemku.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, kdo bude parkovací místo užívat, popř. jeho zmocněný zástupce.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřídit, změnit nebo zrušit vyhrazené parkování na komunikaci, a to fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a stanoví podmínky jeho užívání. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na katastrálním území MČ Praha 20. Nezbytný je souhlas vlastníka dotčené komunikace a příslušného orgánu Policie ČR.

 1. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu.

 1. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 12:00   13:00 – 18:00

středa 8.00 – 12:00     13:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, popř. plná moc k zastupování žadatele.

Pro vydání rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP nebo ZTP/P je nutné předložit průkaz osoby zdravotně postižené a technický průkaz vozidla, pro které má být parkoviště zřízeno. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhrazení parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P je od poplatků osvobozeno.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U řádně doložené žádosti do 30 dnů, u složitějších případů do 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

V zimním období může být termín realizace ovlivněn klimatickými podmínkami.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Vlastník, popř. pověřený správce dotčené komunikace (většinou příslušná městská část) a Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie.

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí povolující vyhrazené parkování.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí, podle správního řádu.

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty podle ustanovení § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta se uloží právnické nebo fyzické osobě, dle téhož zákona, až do výše 500 000,-Kč.

 1. Nejčastější dotazy

_ _ _

 1. Další informace

Ing. Dagmar Jeníková, referentka dopravy, tel.: 271 071 633

dagmar_jenikova@pocernice.cz

 

Eva Vrbová, referentka dopravy, tel.: 271 071 661

eva_vrbova@pocernice.cz

 

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

_ _ _

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

_ _ _

 1. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

 1. Kontaktní osoba

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy, tel.: 271 071 630

vera_bidlova@pocernice.cz

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

_ _ _

 1. Popis byl naposledy aktualizován

_ _ _

 1. Datum konce platnosti popisu

_ _ _

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyplnit
Stáhnout

Žádost o změnu RZ vozidla u vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyplnit
Stáhnout

Žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyplnit
Stáhnout