Hlášení změn

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

 

2. Kód:

— neuvedeno —

 

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení změn a doplnění údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo uvedené v žádosti o koncesi

 

4. Základní informace k životní situaci:

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku podle § 49 a § 56 živnostenského zákona; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oznamované změny musí být doloženy příslušnými doklady, které tyto změny prokazují.

Oznamovatel není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud všechny tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení či k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, a tyto doklady zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

 

Na základě oznámených změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Na základě oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle živnostenského zákona, rozhodne živnostenský úřad, že živnostenské oprávnění v rozsahu ohlášené změny nevzniklo. V případě koncesovaných živností živnostenský úřad změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede změnou rozhodnutí, provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji.

 

Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, živnostenský úřad v případě, že odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu podnikatele informuje. Nesplňuje-li odpovědný zástupce tyto podmínky a nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoliv to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. V případě koncesovaných živností živnostenský úřad rozhoduje o schválení odpovědného zástupce.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

 • Ohlášením změny učiněným osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, včetně úřadu městské části Praha 20 – odbor živnostenský a občanskosprávních agend.
 • Písemným ohlášením změny zaslaným kterémukoli živnostenskému úřadu. K oznámení je možné použít formulář změnový list, které je přílohou jednotného registračního formuláře.
 • Písemným ohlášením změny učiněným na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT).
 • Elektronickým ohlášením změny se zaručeným elektronickým podpisem adresovaným elektronickou poštou kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu.
 • Elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím portálu občana.

Lze využít kterékoli kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT).

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněné oznámení (možnost vyplnit elektronicky s  referentem na místě), doklad totožnosti oznamovatele, žadatele nebo pověřené osoby, plná moc pověřené osoby (úřední ověření není vyžadováno), doklad o zaplacení správního poplatku, další doklady dle charakteru oznamované změny, např.:

 • oznámení získání vysokoškolského titulu – vysokoškolský diplom,
 • oznámení změny sídla – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště fyzické osoby nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu nebo do nichž fyzická osoby umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby,
 • změna odpovědného zástupce – doklady prokazující jeho odbornou způsobilosti, příp. bezúhonnost a čestné prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 • změna rozsahu předmětu podnikání – doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce  (pouze pokud je zákonem vyžadována).

Oznamovatel není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou předepsány. Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – tzv. změnový list naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně a Úřadu práce a obsažených na JRF. Přihlášky k  registraci nebo oznámení určená správci daně se podávají na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí Formuláře jsou k dispozici také na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500 Kč¨
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500 Kč

Předmětem poplatku není změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu; schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese; změna týkající se vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení změny a změna rozhodnutí o udělení koncese, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku; změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMČ Praha 20, případně po dohodě s referentem též i převodem z bankovního účtu.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle charakteru oznamované změny – zpravidla do 5 pracovních dnů, případně v případně nutnosti vedení správního řízení do jednoho nebo dvou měsíců.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Odpovědný zástupce, je-li podnikatelem stanoven.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

— neuvedeno —

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Informační systém datových schránek pro zaslání oznámení o přerušení živnostenského podnikání.
 • Elektronická pošta, oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jednotný registrační formulář (JRF) na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Při osobní návštěvě odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 není nutno vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude zpracován elektronicky referentem.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§ 49).

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání, které lze využít v případě, že živnostenský úřad na základě oznámení změn ve věci rozhoduje, tj. vydává správní rozhodnutí. Proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, proti změně rozhodnutí o udělení koncese, rozhodnutí o neschválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo proti rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění a dalším rozhodnutím živnostenského úřadu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí vydaném odborem živnostenským ÚMČ Praha 8 se podává u městské části Praha 8, Úřadu městské části a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občansko-správní.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty (§ 61 až 63 živnostenského zákona). Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění pozastavit nebo zrušit, zruší nebo pozastaví provozování živnosti za podmínek daných v § 58 živnostenského zákona.

 

21. Nejčastější dotazy:

Na kterém živnostenském úřadě mám změny hlásit? Změny je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, případně je možno písemné podání učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).

 

22. Další informace:

Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Odpovědným zástupcem v oboru nebo v příbuzném oboru nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 • a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti.
 • b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky závodu umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

 

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci.

 

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

 

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25.  Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

— neuvedeno —