Místní poplatek z pobytu

 

 1. Identifikační číslo

———

 1. Kód

———

 1. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu

 

 1. Základní informace k životní situaci

Jedná se o místní poplatek za využití ubytování za úplatu. Poplatek platí osoba, která v obci není hlášena. Výši poplatku a další podrobnosti pro výběr poplatku jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatek se vybírá i za stanování na zahradě, je-li takový pobyt úplatný.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem místního poplatku je fyzická osoba, která na území obce pobývá, ledažeby taková osoba byla od poplatku osvobozena. Ve věci místního poplatku z pobytu jedná osobně plátce poplatku. Plátcem poplatku je osoba, která poskytuje ubytování a ta je také povinna místní poplatek vybrat od poplatníka, který odvede Úřadu městské části Praha 20 Horní Počernice.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování za úplatu poskytla (ubytovatel). Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení úřadu městské části Praha 20.

Plátce je povinen odvádět vybrané poplatky měsíčně, do 15. dne každého následujícího měsíce.

 

 1. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ubytovatel, který ubytovává na území městské části Praha 20 Horní Počernice, je povinen oznámit na Úřadu městské části jakožto správci poplatku zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu.

Při splnění své ohlašovací povinnosti je plátce povinen uvést:
adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech
dále:

 • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku. Při osobním jednáni předložit občanský průkaz;
 • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
  Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

 

 1. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice.

 

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice;

Eva Zborníková, DiS., referent místních poplatků, Odbor ekonomický;

tel: 271 071 722, e-mail: eva_zbornikova@pocernice.cz, kancelář číslo 217.

V úředních hodinách:

pondělí a středa: 8:00-12.00 a 13:00-18.00 hodin, pátek 8:00 – 11:00, úterý a čtvrtek po dohodě.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ohlášení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz či doklad totožnosti, plná moc v případě zastupování s časovým a věcným vymezením rozsahu zmocnění, s potvrzením zmocněnce o přijetí plné moci a s podpisy zmocněnce i zmocnitele, podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných též adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

 

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a Hlášení k místnímu poplatku za měsíc/rok, které plátce obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na Úřadě městské části Praha 20, Odbor ekonomický, nebo na odkazu v elektronické podobě.

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Úhradu lze provést přímou hotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 20 Horní Počernice, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet městské části

č. 107-6787610247/0100.

 

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba:

 • nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce;
 • mladší 18 let;
 • starší 65 let;
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
 • pobývající na území obce:
  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby;
  • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému;
  • příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů;
  • osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Plátce je povinen správci poplatku:

 • do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci;
 • do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit;
 • do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení k registraci, tuto změnu oznámit;
 • do 15 dnů každého následujícího měsíce zaplatit za dané období vypočtený poplatek z pobytu.

Po skončení kalendářního měsíce může plátce nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu:

 1. a) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku;
  b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny;
  c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

 

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, konkrétně:

– den počátku a den konce pobytu,

– jméno, příjmení, adresa (bydliště),

– datum narození,

– číslo a druh průkazu totožnosti (OP, pas, pobytová karta apod.),

– výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

 1. Elektronická služba, kterou lze využít
  Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny urad@pocernice.cz
  Možnost podání datovou zprávou odeslanou datovou schránkou – seibq29.

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

 1. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas, anebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
– označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal
– označení odvolatele
– číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
– uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí
– označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
– návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.  (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 2 a § 247a odst. 1 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

 

 1. Nejčastější dotazy

Kdo poplatek platí?

Poplatek platí osoba, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Kdo jedná a odvádí městské části poplatek?

Poskytovatel úplatného pobytu je povinen poplatek ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést městské části. Ve věci jedná poskytovatel úplatného pobytu – plátce, případně jeho zástupce na základě plné moci.

 

Kdy vzniká povinnost ohlásit / platit poplatek?

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Povinnost platit poplatek vzniká poskytnutím úplatného pobytu osobě, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

 

Na kterém úřadě se poplatek z pobytu řeší?

Na úřadech městských částí příslušných podle místa ubytovacího zařízení (s výjimkou hotelů * – ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. (Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555, telefon 236002879 a 236002196.)

 

Jaké jsou povinnosti plátce?

Plátce je povinen vést evidenční knihu (v listinné nebo elektronické podobě) v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení k registraci, plátce je povinen tuto změnu do 15 dnů ode dne vzniku správci poplatku oznámit.

 

 1. Další informace

———

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Hlavní město Praha (www.praha.eu)

 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

 

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Městská část Praha 20, Úřad městské části Horní Počernice, Odbor ekonomický

 

 1. Kontaktní osoba
  Eva Zborníková, DiS., tel.: 271071722, e-mail: eva_zbornikova@pocernice.cz

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.07.2023.

 

 1. Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2023

 

 1. Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2023

 

 1. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

 

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———

 

Elektronické formuláře

OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU

Vyplnit
Stáhnout

OHLAŠOVACÍ POVINNOST-ODHLÁŠENÍ PLÁTCE K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU

Vyplnit
Stáhnout