Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 1. Identifikační číslo

———

 1. Kód

———

 1. Pojmenování (název) životní situace

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 1. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění:

 • výkopových prací,
 • umístění dočasných staveb,
 • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
 • umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 • umístění skládek,
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa,
 • užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce,
 • pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba. Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (tj. pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení pro poskytování prodeje /včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných/, za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusů, za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce, za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla.)

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa, v jehož správním obvodu k užívání veřejného prostranství dochází. V našem případě tedy Úřad městské části Praha 20.

 

Veřejná prostranství jsou uvedena v příloze č. 2 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Povinností poplatníka je ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutné splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.

 

 1. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním vyplněného formuláře „Ohlášení užívání veřejného prostranství“ Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice.

 

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice;

Ivana Kupcová., referent místních poplatků, Odbor ekonomický;

tel: 271 071 624, e-mail: ivana_kupcova@pocernice.cz, kancelář číslo 216.

V úředních hodinách:

pondělí a středa: 8:00-12.00 a 13:00-18.00 hodin, pátek 8:00 – 11:00, úterý a čtvrtek po dohodě.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své příjmení nebo název firmy, trvalý pobyt nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo IČ, podnikatelský subjekt, číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.
Při osobním jednání předložit občanský průkaz, v případě, kdy jedná zmocněnec na základě plné moci, ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru).

 

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, obdrží daňový subjekt v tištěné podobě při osobní návštěvě na Odboru životního prostředí a dopravy, dále na Odboru ekonomickém nebo na odkazu v elektronické podobě.

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v § 2 odst. 1 OZV hl. m. P. č. 5/2011 a jejich přílohách.

Způsob placení poplatku:

bezhotovostním převodem na č. účtu 107-6787610247/0100    k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol

složenkou na poště

hotově na Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání delším než 1 měsíc je poplatek splatný ve stejných splátkách, a to k 1. dni užívání a pak vždy k 30. dni užívání na další třicetidenní období. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

 

Poplatku nepodléhají

Užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené. Akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Ohlášení se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

 

Lhůta pro vrácení přeplatku, pokud činí více než 200 Kč, je na žádost poplatníka do 30 dnů od doručení žádosti.

 

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny urad@pocernice.cz
Možnost podání datovou zprávou odeslanou datovou schránkou – seibq29.

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.  5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10, § 10b)

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy se podává prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hl. m. Prahy.

Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Podat odvolání lze do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
– označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal
– označení odvolatele
– číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání

směřuje
– uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného

rozhodnutí
– označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena

v odvolání
– návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích).

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

 

 1. Nejčastější dotazy

Co je veřejné prostranství?
Veřejné prostranství je prostor volně přístupný bez omezení. Jedná se o náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, jedná se o příkladný výčet míst, které obec ve své vyhlášce určí jako veřejné prostranství.

 

Kolik se platí za každý započatý metr čtvereční a započatý den?
– za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky

materiálu 10,- Kč/m2

– za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických,

telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu 3,- Kč/m2
– za umístění reklamních zařízení do 1 m2, přenosné A – všechna veřejná prostranství

10,- Kč/m2

– za umístění reklamních zařízení nad 1 m2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) –

všechna veřejná prostranství 50,- Kč/m2

– za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek

sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), mimo tržiště – všechna

veřejná prostranství 20,- Kč/m2 a za umístění restaurační zahrádky sloužící

k občerstvení, a to i samostatně umístěné, všechna veřejná prostranství – 10,- Kč/m2

– za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek

sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), na tržišti – 10,- Kč/m2
– za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50,- Kč/m2
– za umístění cirkusů 10,- Kč/m2
– za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč/m2
– pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2
– za umístění skládek 10,- Kč/m2
– pro kulturní akce 4,- Kč/m2
– pro sportovní akce 2,- Kč/m2
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč/m2
– za provádění výkopových prací 10,- Kč/m2
– za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč/m2
– pro reklamní akce 10,- Kč/m2

Od poplatku jsou osvobozeny kulturní a sportovní akce, na které hlavní město Praha nebo městská část Praha 20 poskytuje finanční prostředky, nebo které se konají na prostranství parc. Č. 1981/1, 1984, 1987/1, 1990, 1991 a 3792 v k. ú. Horní Počernice, tj. v parčíku naproti Základní škole Ratibořická.

 

 1. Další informace

———

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Hlavní město Praha (www.praha.eu)

 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městská část Praha 20, Úřad městské části Horní Počernice, Odbor ekonomický

 

 1. Kontaktní osoba

Ivana Kupcová, tel. 271 071 623, ivana_kupcova@pocernice.cz

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.07.2023

 

 1. Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2023

 

 1. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

 

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———

 

Elektronické formuláře