Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

 

2. Kód:

— neuvedeno —

 

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

 

4. Základní informace k životní situaci:

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit předem živnostenskému úřadu. To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle § 17 odst. 5 živnostenského zákona, tedy:

 1. obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
 2. identifikační číslo osoby (IČO),
 3. adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u volné živnosti uvede podnikatel obor činnosti,
 4. datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec (plná moc nemusí být úředně ověřena)

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Taktéž na základě oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku a vyrozumí podnikatele o tomto zápisu.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemného oznámení na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM) osobně nebo v zastoupení, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datových schránek.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti
 • Právnická osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti jednatele
 • Pověřená osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti pověřené osoby, plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinný formulář není nepředepsán, oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je možno učinit i neformální formou. Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formuláře jsou k dispozici také na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad na základě oznámení podnikatele o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

— neuvedeno —

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Informační systém datových schránek pro zaslání oznámení o přerušení živnostenského podnikání.
 • Elektronická pošta, oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jednotný registrační formulář (JRF) na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Při osobní návštěvě odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 není nutno vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude zpracován elektronicky referentem.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§ 17,31).

 

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

— neuvedeno —

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí předem živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Za tento správní delikt se uloží pokuta do 100.000 Kč. Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky. Za tento správní delikt se uloží pokuta do 100.000 Kč.

 

21. Nejčastější dotazy:

Mohu provozovat živnost ve více provozovnách? Ano, pokud máte právní důvod pro jejich užívání (např. nemovitost, ve které je živnost provozována vlastníte či ji máte v nájmu apod.).

 

22. Další informace:

— neuvedeno —

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

— neuvedeno —