PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO ZTP A ZTP/P

 1. Identifikační kód

 1. Kód

 1. Pojmenování (název) životní situace

Vydání speciálního označení vozidla č. 07 – parkovacího průkazu a speciálního označení vozidla pro sluchově postižené č. 02

 1. Základní informace k životní situaci

Na vydání parkovacího průkazu mají nárok držitelé platných průkazů ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou a držitelé průkazů ZTP/P.  Parkovací průkaz je umístěn ve vozidle přepravujícím osobu se zdravotním postižením.
Nárok na vydání označení vozidla č. O2 má osoba, držitel řidičského oprávnění, které byl přiznán průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o parkovací průkaz je držitel platného průkazu ZTP, ZTP/P nebo jeho opatrovník, pokud byl jmenován k jednání, na základě rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, v oblastech, ve kterých nemůže sám jednat, zákonný zástupce za nezletilého.
Žadatelem o označení č. O2 je držitel řidičského oprávnění.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 20.

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Požádat o speciální označení.

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Štěpánka Konejlová (tel.: 271 071 642, 776 194 316, stepanka_konejlova@pocernice.cz )

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • platný průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P
 • občanský průkaz k prokázání totožnosti, nezletilý žadatel – rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupce, v případě opatrovance – rozsudek soudu a listina o ustanovení opatrovníka a občanský průkaz
 • doklad – Záznam o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením vydaný Úřadem práce ČR
 • rozhodnutí Úřadu práce ČR, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P
 • pokud je žadatel držitelem – stávající speciální označení pro vozidla pro parkování č. O7 (při podání nové žádosti vrací žadatel zpět Úřadu městské části)
 • 1x průkazová fotografie o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou potřeba.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné poplatky se nehradí.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Speciální označení je vydáno okamžitě.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

Speciální označení vozidla se vydává do doby platnosti průkazu ZTP, ZTP/P.

 1. Další informace

Poučení o užívání vydaného parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
(Speciální označení č. O 7)

a) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (dále jen parkovací průkaz) smí být používán jen na vozidle, které zajišťuje přepravu postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu postižené osoby, nemůže být označeno parkovacím průkazem.
b) Pokud postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným parkovacím průkazem bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována.
c) Umístění vydaného průkazu na vozidle musí být na z vnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou osobu a má zvláštní práva.
d) Vozidla označená parkovacím průkazem mohou:
– v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhy“.
– v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“
– v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky “ Zákaz stání „, přičemž   nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
– vjíždět na vyhrazené parkoviště, na něž je vozidlu bez parkovacího průkazu vjezd zakázán.
e) Osoba, které byl vydán parkovací průkaz, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu. O povolení vyhrazeného parkoviště rozhoduje silniční správní úřad. Pro místní a účelové komunikace je příslušným správním orgánem obecní úřad, pro ostatní pozemní komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle § 25 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb.)
f) Parkovací průkaz je nepřenosný a jeho zneužití je právně postižitelné. Vydání tohoto průkazu není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.
g) Pokud se použije parkovací průkaz v mezinárodním provozu, musí uživatel respektovat práva hostitelské země
Pozn.:
Osvobozeni od poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic jsou vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
Poučení o užívání vydaného speciálního označení   č. O2
a) Speciální označení č. O2 smí být používáno jen na vozidle, které je řízeno osobou, jíž bylo označení vydáno.
b) Držitel speciálního označení č. O2 zajistí, aby vydaným označením bylo označeno jen vozidlo, které právě řídí.
c) Umístění označení č. O2 musí být na vozidle umístěno na viditelném místě, aby bylo zvnějšku vozidla zřejmé, že vozidlo je řízeno sluchově postiženou osobou, zadní okno vlevo.
d) Označení č. O2 je nepřenosné, jeho zneužití je právně postižitelné.
e) Vydání označení č. O2 není vázáno na členství v jakémkoliv občanském sdružení zdravotně postižených občanů

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy České republiky, odbor provozu silničních vozidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor rodiny a dávkových systémů.

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a školství

 1. Kontaktní osoba

Mgr. Štěpánka Konejlová, sociální pracovnice
tel. 271 071 642, 776 194 316, e-mail: stepanka_konejlova@pocernice.cz.

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 1. Popis byl naposledy aktualizován

05.05.2023

 1. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
 • Odkaz na seznam potřebných dokumentů

Dokumenty k doložení k žádosti

 • Odkaz na Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

https://www.cspsd.cz/222-parkovaci-prukaz