Výpis z živnostenského rejstříku

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

2. Kód:

— neuvedeno —

3. Pojmenování (název) životní situace:

Výpis z živnostenského rejstříku (žádost o výpis z živnostenského rejstříku)

4. Základní informace k životní situaci:

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány příslušné údaje, které se do tohoto rejstříku zapisují dle živnostenského zákona (§ 60 odst. 2) a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady v zákonem stanoveném příslušném rozsahu. Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu, zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Výpis z živnostenského rejstříku vydá na žádost obecní živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě. Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku vydává též Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím aplikace na stránce www.rzp.cz.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o výpis na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM) osobně nebo v zastoupení, elektronicky (zaručený el. podpis), prostřednictvím datových schránek. Elektronicky podepsaný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku lze též získat ze stránek www.rzp.cz.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend
  • Elektronicky na stránkách www.rzp.cz nebo prostřednictvím portálu občana

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Písemná žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti, příp. doklady o právním zájmu žadatele (pokud žádá o výpis i z neveřejné části živnostenského rejstříku), příp. plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost – 20 Kč za každou i započatou stránku. Poplatek je splatný před vydáním výpisu, platba se provádí v pokladně ÚMČ Praha 20 v hotovosti nebo platební kartou. Jiný způsob platby (např. převodem z bankovního účtu) je možno domluvit s referentem odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

V případě vydání výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku na kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT) jako výpisu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou následující stránku.

 

Bez správního poplatku se vydávají elektronicky podepsaný výpis na stránkách www.rzp.cz nebo prostřednictvím portálu občanu.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 5 dnů. Na kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT) na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

— neuvedeno —

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

— neuvedeno —

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Žádost zaslaná elektronicky podepsaná zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. Elektronicky podepsaný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku lze též získat ze stránek www.rzp.cz nebo prostřednictvím portálu občana.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 60)

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

— neuvedeno —

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

— neuvedeno —

21. Nejčastější dotazy:

— neuvedeno —

 

22. Další informace:

— neuvedeno —

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25.  Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

— neuvedeno —