Žádost o koncesi

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

2. Kód:

— neuvedeno —

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o koncesi

4. Základní informace k životní situaci:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Přehled koncesovaných živností je uveden v příloze č. 3  živnostenského zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel; podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.

Subjekty oprávněné provozovat živnost:

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

 • Česká osoba – fyzická osoba s bydlištěm (tj. trvalým pobytem) a právnická osoba se sídlem na území České republiky
 • Zahraniční osoba – fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky

 

Zahraniční osoby mohou na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak. Pro tyto osoby platí pro podání žádosti o koncesi některé výjimky či odlišný režim od obecných podmínek. Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky.

 

Podmínky provozování živnosti:

 • Všeobecné podmínky: všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak, jsou plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a bezúhonnost.
 • Zvláštní podmínky:  odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

 

Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o koncesi na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM) osobně nebo v zastoupení, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím portálu občanu. K podání písemné žádosti o koncesi lze též využít i kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

A) Fyzické osoby

 • Žádost o vydání koncese (vyplněná elektronicky s  referentem na místě; písemně vyplněný formulář JRF předem), doklad totožnosti žadatele nebo zmocněnce, plná moc zmocněnce (není vyžadováno ověření plné moci).
 • Doklad o bezúhonnosti.

 

Bezúhonnost se u občanů ČR prokazuje výpisem z Rejstříku trestů – tento výpis není nutné předkládat, živnostenský úřad je oprávněn si jej vyžádat z evidence Rejstříku  trestů sám.  Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, připojí k žádosti o koncesi výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předkládá fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady předkládá též odpovědný zástupce, pokud je občanem členského státu  EU. Uvedené doklady  nesmí být starší než 3 měsíce.

Je-li fyzická osoba občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, připojí k žádosti o koncesi výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem či jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady předkládá též odpovědný zástupce, pokud je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá na území ČR povolen trvalý pobyt. Uvedené  doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

 • Doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost fyzické osoby, popř. jejího odpovědného zástupce (pouze pokud je zákonem vyžadována).
 • Jedná-li se o zahraniční fyzickou osobu, tato předkládá doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z  § 5 odst. 5 živnostenského zákona, a pokud zřizuje na území ČR organizační složku závodu, přikládá též doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování,  doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště ne adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před  živnostenským úřadem.
 • Žadatel je v žádosti o koncesi  povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu (tj. tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků) do češtiny. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být úředně ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Žadatel není povinen připojit k žádosti ty doklady, u kterých jsou dokládané skutečnosti zjistitelné ze základních registrů. Žadatel dále není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

 

B) Právnické osoby

 • Žádost o vydání koncese (vyplněná elektronicky s referentem na místě; písemně vyplněný formulář JRF předem), doklad totožnosti žadatele nebo zmocněnce, plná moc zmocněnce (není vyžadováno ověření plné moci).
 • Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, připojí výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8  odst. 5  živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Nevydává-li stát, kde má právnická osoba sídlo výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připojí čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu EU právnická osoba připojí k ohlášení živnosti jeho výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s  přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předkládá se čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, připojí právnická osoba k žádosti jeho výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem či jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Uvedené doklady  nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost odpovědného zástupce  (pouze pokud je zákonem vyžadována).
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídle a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K  doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka závodu, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K  doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu (tj. tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků) do češtiny. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být úředně ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Žadatel není povinen připojit k žádosti ty doklady, u kterých jsou dokládané skutečnosti zjistitelné ze základních registrů. Žadatel dále není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož prostřednictvím lze dále splnit povinnosti vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně a Úřadu práce (JRF). Přihlášky k  registraci nebo oznámení určená správci daně se podávají na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

 

Fyzická osoba může společně žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě; oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení; podat přihlášku k důchodovému pojištění; podat přihlášku k nemocenskému pojištění; oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení;  podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

Právnická osoba může společně s žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě; oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

 

Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formuláře jsou k dispozici také na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

1.000 Kč za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda jsou současně přijímány další žádosti o koncesi. 500 Kč za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je současně žádáno o jednu nebo více koncesí. Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce, předmětem poplatku však není schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. Poplatek lze uhradit složenkou, která je k dispozici na odboru živnostenském.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad rozhodne do 30 dnů (v případě nutného oprávnění, souhlasu, povolení nebo vyjádření orgánu státní správy do 60 dnů) od podání žádosti o udělení koncese. Do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Odpovědný zástupce, pokud je jeho ustanovení vyžadováno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

— neuvedeno —

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Informační systém datových schránek pro zaslání oznámení o přerušení živnostenského podnikání.
 • Elektronická pošta, oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jednotný registrační formulář (JRF) na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při osobní návštěvě odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 není nutno vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude zpracován elektronicky referentem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§ 50–54).

 

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, např. předpisy dle druhu koncesované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí vydaném odborem živnostenským a občanskosprávních agend se podává u městské části Praha 20, úřadu městské části a rozhoduje o něm hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občansko-správní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty (§ 61 až 63 živnostenského zákona). Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění pozastavit nebo zrušit, zruší nebo pozastaví provozování živnosti za podmínek daných v § 58 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy:

 • Mohu získat živnostenské oprávnění k provozování koncesované živnosti, když nesplňuji odbornou způsobilost?

Ano můžete, je však třeba ustanovit odpovědného zástupce.

22. Další informace:

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Odpovědným zástupcem v oboru nebo v příbuzném oboru nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: 

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti. b)podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky závodu umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

 

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to živnostenský zákon.

 

Pro účely živnostenského zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a jeho rodinný příslušník a občan Švýcarské konfederace; rodinný příslušník občana Evropské unie; osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt a její rodinný příslušník; občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jeho rodinný příslušník, kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt; občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu a jeho rodinný příslušník, kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt; občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem a držitel modré karty Evropské unie.

 

Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely živnostenského zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

 

Pokud živnostenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Předmět podnikání v případě koncesované živnosti je třeba v žádosti o udělení koncese uvést přesně ve znění dle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu.