Doprava – Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na komunikaci

1. Identifikační kód

_ _ _

2. Kód

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení místní (trvalé) nebo přechodné úpravy provozu na komunikaci (umístění dopravního značení nebo dopravního zařízení)

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na komunikacích řeší ustanovení § 77 a § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se buď o stanovení trvalé – místní úpravy provozu (vodorovné a svislé dopravní značení a zařízení) nebo o přechodnou úpravu provozu v rámci provádění staveb, různých akcí apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost nebo podnět ke stanovení trvalé – místní úpravy provozu může podat kdokoliv. Žádost o stanovení přechodné úpravy podává ten, kvůli kterému dochází k této úpravě nebo vlastník komunikace, které se tato úprava týká, popř. jeho zmocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní orgán stanoví místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci z moci úřední nebo na žádost či podnět právnické nebo fyzické osoby. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na katastrálním území MČ Praha 20. Nezbytností je projednání návrhu úpravy v provozu s vlastníkem dotčené komunikace a příslušným orgánem Policie ČR.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost nebo podnět u příslušného správního orgánu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 12:00   13:00 – 18:00

středa 8.00 – 12:00     13:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, popř. plná moc.

Pro vydání stanovení úpravy provozu na komunikaci je nutné doložit situaci dopravního řešení – návrh dopravně inženýrského opatření. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích nepodléhá poplatkům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U řádně doložené žádosti o přechodnou úpravu provozu do 30 dnů, u složitějších případů do 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

V případě stanovení trvalé – místní úpravy se termín odvíjí dle průběhu správního řízení, které může být i delší 60 dnů.

V zimním období může být termín realizace ovlivněn klimatickými podmínkami.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešení životní situace

Vlastník, popř. pověřený správce dotčené komunikace (většinou příslušná městská část), Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie a kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

_ _ _

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

_ _ _

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ing. Dagmar Jeníková, referentka dopravy, tel.: 271 071 633

dagmar_jenikova@pocernice.cz

 

Eva Vrbová, referentka dopravy, tel.: 271 071 661

eva_vrbova@pocernice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy, tel.: 271 071 630

vera_bidlova@pocernice.cz

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

_ _ _

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

­_ _ _

29. Datum konce platnosti návodu:

_ _ _

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyplnit
Stáhnout