Lovci – Žádost o vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo ———

2. Kód ———

3. Pojmenování (název) životní situace Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatel musí mít trvalé bydliště na MČ Praha 20 a být starší 16 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podání písemné žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti „Žádost o vydání loveckého lístku“ na předepsaném formuláři s přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, 193 21 Praha 20

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: Úřad městské části Praha 20

S kým: Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice; Mgr. Jana Vargová tele.: 271 071 637, e-mail: jana_vargova@pocernice.cz

Kdy: Po a St 8:00-12:00  13.00-18.00   Pá 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Identifikační průkaz (pas nebo občanský průkaz)
  • Doklad o složení zkoušky z myslivosti (originál)
  • Doklad o zaplacení povinného pojistného (zákon č. 449/2001 Sb., § 48)
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Čestné prohlášení podle § 47 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsaný tiskopis a vzor čestného prohlášení podle § 47 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti je k dispozici na

  1. na odboru životního prostředí a dopravy
  2. elektronicky níže

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úhrada se provádí na pokladně MČ Praha 20

Poplatky:
Na jeden den    30,- Kč
Na pět dní    50,- Kč
Na 30 dní    70,-Kč
Na 6 měsíců 100,-Kč
Na 12 měsíců 150,-Kč
Na 12 měsíců pro osoby studující myslivost nebo pro osoby, které myslivost provádí v rámci svého povolání nebo funkce    75,-Kč
Na dobu neurčitou (pouze pro občany ČR) 1000,-Kč

Cizinci lze lovecký lístek vystavit nejdéle na dobu 1 roku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Ihned po předložení všech výše zmíněných náležitostí

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace _____

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádosti lze podávat elektronicky poštou s následnou návštěvou MČ Praha 20, odboru životního prostředí a dopravy

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

 18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku myslivosti řeší § 63, § 64 a § 64a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tomu, kdo neoprávněně loví zvěř, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a zákaz činnosti do 2 let.

Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 63 odst. 3 nebo v § 64 odst. 4. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

21. Nejčastější dotazy ———

22. Další informace Lze získat telefonicky na čísle 271071634 (Ing. Marie Novotná) na odboru životního prostředí a dopravy.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě ———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit ———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy.

26. Odpovědná osoba

Ing. Věra Bidlová, vedoucí OŽPD ( 271 071 630 , vera_bidlova@pocernice.cz )

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15. 3. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován 28.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu ———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace ———

Elektronické formuláře

Ostatní přílohy

Čestné prohlášení podle §47 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění

Vyplnit
Stáhnout